Брой 202 (459), 17-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проекти на закони за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за движение по пътищата и Закона за туризма


Днес на Портала за обществени консултации на Министерски съвет са публикувани проектите на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата и на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. С проектите  се изпълнява Първият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение на Министерския съвет № 484 от 15 август 2013 година
1. Със законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс се цели създаването на общата нормативна рамка за въвеждането на комплексното административно обслужване, отчитайки новия подход на административните органи към реалностите в икономическия, обществения и личния живот в условията на новите технологии за комуникация.
2. Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата се предвижда:
a. обединяване на регулаторните режими за провеждане на обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения по чл. 157, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.
b. Новият режим да бъде регистрациенен, ане разрешителен, каквито са действащите два режима
c. Регистрацията да е безсрочна
3. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма:
a. отпада изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения
b. премахва се режима по отношение на категоризацията на туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към тях
c. облекчава се режима за регистриране на туроператори и туристически агенти
d. С оглед допълнително облекчаване на административната тежест се премахва изискването за предоставяне на копие от акта за собственост на помещението за извършване на дейността или копие от договора за наем, или от друг документ, от който произтича правото на заявителя да ползва помещението, на декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК, както и на справка по образец за стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност.
4. Изменението на чл. 137, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) е продиктувано от необходимостта от оптимизиране и прецизиране на данните и документите, чието представяне се изисква от заявителите на административните услуги, свързани с регистрацията на животновъдни обекти, зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми, както и при издаване на лиценз за превоз на животни за кратки или продължителни пътувания.
5. Аналогично е и предложението отнасящо се до чл. 165, ал. 1 от ЗВД, касаещ административната услуга по издаване на лиценз за превоз на животни за кратки или продължителни пътувания.
6.  Изменението на чл. 23, ал. 5 и 6 от Закона за защита на растенията се основава на необходимостта от оптимизиране и прецизиране на данните и документите, чието представяне се изисква от заявителите на административните услуги, свързани с издаването на разрешение за търговия на едро и дребно с продукти за растителна защита.
7. С предлаганите изменения на текстовете на чл. 16, 17б и 18 от Закона за фуражите се цели оптимизиране и прецизиране на документите, изисквани от заявителите на административните услуги по регистрация на обекти и оператори във фуражния сектор, както и издаването на съответните удостоверения за регистрация и временно одобрение, продължение на временно одобрение и одобрение на оператори във фуражния сектор.
8. С направените предложения за допълнение на Закона за търговския регистър се цели
a.  създаване на законово основание за предоставяне на достъп на длъжностните лица по регистрация до данните от автоматизираните информационни фондове на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението на национално равнище.
b. Въвеждане на по-кратък срок за разглеждане на заявленията за вписване на първоначална регистрация на търговци.
9. С направеното предложение за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси по отношение таксите за административни услуги, в чл. 115 на закона се създава нова алинея 2, съгласно която при издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към съответната община не се заплаща такса.
10. С направеното предложение за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се предлага да се измени чл. 143, ал. 1, т. 3 по отношение на документите с които се съгласуват инвестиционните проекти при разрешаването на строеж, а именно замяната на предварителните договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура с  издаване на удостоверения от експлоатационните дружества за възможността да свържат обекта към мрежата. Срокът за издаването на удостоверенията от дружествата ще бъде 7 дневен срок от подаване на заявлението.
11. Предлага се промяна и на Закона за администрацията, с които законово да се регламентира провеждането на студентски стажове в държавната администрация и се създава законова делегация Министерският съвет да уреди с наредба правилата за организирането и провеждането на стажовете.я
Обществените консултации продължават до 31 октомври 2013 г. 

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Райхард Вебер е новият председател на Европалати
Председателят на БТПП е преизбран за член на Борда на директорите на Европалати Още
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Благоприятни условия на труд за 2 900 работници и служители в пивоварната индустрия
Колективният трудов договор гарантира устойчива политика на заетост Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция ”Транснационалното търговско и инвестиционно партньорство”
Организатор е Американската търговска камара в България Още
БИЗНЕС СРЕДА
Приет е вторият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест
Ефектът от реализацията му се изразява в отпадане или преминаване в регистрационни на 12 режима, намаляване на сроковете по 14 режима.... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на закони за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за движение по пътищата и Закона за туризма
С проектите се изпълнява Първият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет от правителството през август т.г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
С промени в ДОПК се предлага усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и осигуровки
Предложението съдържа и разпоредби, регламентиращи осъществяването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС отпуска близо 1,6 милиарда евро за ключови инфраструктурни проекти за трансевропейската транспортна мрежа
Добре работещата мрежа е от основно значение за функционирането на единния пазар и ще окаже положително въздействие върху конкурентоспособността Още