Брой 202 (459), 17-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС отпуска близо 1,6 милиарда евро за ключови инфраструктурни проекти за трансевропейската транспортна мрежа


Европейската комисия подбра общо 172 проекта, които ще получат близо 1,6 милиарда евро под формата на съфинансиране от ЕС по линия на програмата за Трансевропейска транспортна мрежа (ТЕМ-Т) за подобряване на транспортната инфраструктура в ЕС. 89 проекта от поканата за предложения по многогодишната програма от 2012 г. и 83 проекта от поканата по годишната програма от 2012 г. ще използват тази финансова подкрепа за разработване на трансевропейската транспортна мрежа чрез извършване на предварителни проучвания за нови проекти, приключване на текущи строителни проекти за всички видове транспорт и др.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по въпросите на транспорта Сийм Калас заяви: „Трансевропейските мрежи в областта на транспорта са един от най-добрите примери за добавената стойност на ЕС за държавите членки. Добре работещата мрежа е от основно значение за функционирането на единния пазар и ще окаже положително въздействие върху конкурентоспособността. Тези проекти ще помогнат за изграждане на по-устойчиво бъдеще за Европа и ще позволят равноправен достъп до пазара за всички региони.”

Поканата за предложения по многогодишната програма от 2012 г. предостави 1,348 милиарда евро финансиране за проектите, свързани с приоритетите на трансевропейската транспортна мрежа в шест области:

  1. Управление на въздушното движение – 3 избрани проекта, 58,8 милиона евро;
  2. Европейска система за управление на железопътното движение – 14 избрани проекта, 68,33 милиона евро;
  3. Интелигентни транспортни системи/Европейска електронна система за събиране на пътни такси – 2 избрани проекта, 3,58 милиона евро;
  4. Морски магистрали – 13 избрани проекта, 169,37 милиона евро;
  5. Речни информационни услуги – 4 избрани проекта, 3,43 милиона евро;
  6. Приоритетни проекти – 53 избрани проекта (39 нови проекта, 14 продължаващи проекта), 1,044 милиарда евро.

Поканата за предложения по годишната програма от 2012 г. предостави финансиране за голям брой по-малки проекти за различните видове транспорт с общ размер 247,2 милиона евро в четири приоритетни области:

  1. Приоритет 1 – ускоряване/улесняване на прилагането на проекти за трансевропейската транспортна мрежа (вътрешни водни пътища, мултимодален, морски, железопътен, сухопътен транспорт) – 67 избрани проекта, 211,36 милиона евро;
  2. Приоритет 2 – мерки за насърчаване на иновациите и новите технологии в областта на транспортната инфраструктура – 6 избрани проекта, 13,74 милиона евро;
  3. Приоритет 3 - подкрепа за публично-частни партньорства и новаторски финансови инструменти – 3 избрани проекта, 5,75 милиона евро;
  4. Приоритет 4 - подкрепа за дългосрочно прилагане на трансевропейската транспортна мрежа, по-конкретно по отношение на коридорите – 7 избрани проекта, 16,35 милиона евро.

Отделните решения за финансиране ще бъдат постепенно приети от Европейската комисия през октомври и декември 2013 г. В рамките на дните на трансевропейската транспортна мрежа за 2013 г. в Талин 32 от тези индивидуални решения ще бъдат връчени на присъстващите министри и държавни секретари.

Проектите ще се следят от Изпълнителната агенция за трансевропейската транспортна мрежа съвместно с ползвателите по проектите в държавите от ЕС и под егидата на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия.

За повече информация: http://ec.europa.eu/tentea или на адрес TENT-AGENCY@ec.europa.eu

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Райхард Вебер е новият председател на Европалати
Председателят на БТПП е преизбран за член на Борда на директорите на Европалати Още
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Благоприятни условия на труд за 2 900 работници и служители в пивоварната индустрия
Колективният трудов договор гарантира устойчива политика на заетост Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция ”Транснационалното търговско и инвестиционно партньорство”
Организатор е Американската търговска камара в България Още
БИЗНЕС СРЕДА
Приет е вторият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест
Ефектът от реализацията му се изразява в отпадане или преминаване в регистрационни на 12 режима, намаляване на сроковете по 14 режима.... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на закони за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за движение по пътищата и Закона за туризма
С проектите се изпълнява Първият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет от правителството през август т.г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
С промени в ДОПК се предлага усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и осигуровки
Предложението съдържа и разпоредби, регламентиращи осъществяването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС отпуска близо 1,6 милиарда евро за ключови инфраструктурни проекти за трансевропейската транспортна мрежа
Добре работещата мрежа е от основно значение за функционирането на единния пазар и ще окаже положително въздействие върху конкурентоспособността Още