Брой 202 (459), 17-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

Приет е вторият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест


Правителството прие на заседанието си вчера втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест. Предложенията за тях са направени от министерствата и от областните управители и са обсъдени от Съвета за административната реформа.

Пакетът съдържа 89 мерки и включва премахване на регулаторни режими, намаляване на броя на изискуемите документи, намаляване на размера на такси, съкращаване на сроковете за предоставяне на услуги, разширяване на възможностите за подаване на документи по електронен път и др. Ефектът от реализацията му се изразява в отпадане или преминаване в регистрационни на 12 режима, намаляване на сроковете по 14 режима, намаляване на таксите по девет режима, намаляване на документите по 34 режима, разширяване на каналите за достъп до услугата на пет режима, намаляване на задълженията за информиране по седем режима и опростяване на процедурите по 14 режима.

Сред предложените мерки е въвеждането на възможност дипломите за завършена степен на образование да се издават и на чужд език. Предвижда се също разрешенията за осъществяване на противопожарно обезопасяване, пожарогасителна и спасителна дейност и експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения да станат безсрочни, а не както са сега – да се издават за срок от пет години, което води и до заплащане на такси. Предлага се също въвеждане на европейската практика покупко-продажбата на превозни средства да става без нотариална заверка, замяна на действащия съгласувателен режим за дарение на лекарствени продукти с уведомителен, служебно събиране на информация при промяна в обстоятелствата на регистрирани лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, при издаване на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и др. Работният вариант на пакета от мерки беше публикуван за обсъждане в портала за обществени консултации.

Правителството възложи на отговорните министри в двумесечен срок да изготвят и внесат в Министерския съвет проекти за изменение на съответните закони и подзаконови нормативни актове и да разработят и издадат актовете, които са от тяхната компетентност.

Първият пакет от 24 мерки за намаляване на регулаторната тежест беше приет от Министерския съвет в началото на м. август. Той съдържа две групи мерки – първата включва инициативи, предложени от неправителствени, браншови и работодателски организации, а втората – действия, с които се създават предпоставки за въвеждане на комплексно административно обслужване в конкретни администрации – Българската агенция по безопасността на храните, Изпълнителна агенция „Морска администрация” и в общините.

НОВИНИ ОТ БТПП
Райхард Вебер е новият председател на Европалати
Председателят на БТПП е преизбран за член на Борда на директорите на Европалати Още
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Благоприятни условия на труд за 2 900 работници и служители в пивоварната индустрия
Колективният трудов договор гарантира устойчива политика на заетост Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция ”Транснационалното търговско и инвестиционно партньорство”
Организатор е Американската търговска камара в България Още
БИЗНЕС СРЕДА
Приет е вторият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест
Ефектът от реализацията му се изразява в отпадане или преминаване в регистрационни на 12 режима, намаляване на сроковете по 14 режима.... Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на закони за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за движение по пътищата и Закона за туризма
С проектите се изпълнява Първият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет от правителството през август т.г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
С промени в ДОПК се предлага усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и осигуровки
Предложението съдържа и разпоредби, регламентиращи осъществяването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС отпуска близо 1,6 милиарда евро за ключови инфраструктурни проекти за трансевропейската транспортна мрежа
Добре работещата мрежа е от основно значение за функционирането на единния пазар и ще окаже положително въздействие върху конкурентоспособността Още