Брой 225 (985), 20-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на „Стратегия за развитие на индустриалните зони“


Министерството на икономиката предлага за обществено обсъждане проект на „Стратегия за развитие на индустриалните зони“.

Основната цел на стратегията е да послужи като документ, който определя общата рамка и диференцира целевите пазари и групи, откроява и анализира факторите на пазара, добрите модели и бизнес възможности, както и потенциала, свързан със спецификата в инфраструктурата на дадените индустриални локации.

В настоящия следкризисен период, необходимостта от свежи инвестиции в нови технологии предопределя и възможността за подобряване на конкурентоспособността на българската икономика. В средносрочен и дългосрочен план, целите на България за постигане на конкурентоспособна икономика са в приоритетна степен свързани с развитието на индустрията. Политическото внимание върху промишлеността се основава на разбирането, че една силна индустриална база е от ключово значение за просперираща и икономически успешна Европа. Вследствие на икономическата и финансова криза се появиха нови предизвикателства, които засилиха необходимостта от фундаментални структурни реформи. Редица европейски правителства, в опит да подпомогнат оздравяването на ключови индустрии, инициираха дебати за необходимостта от по-активна регионална индустриална политика. В отговор на това, Комитетът за Регионално Развитие към Европейския парламент възложи изготвянето на Регионални стратегии за развитие на индустриалните зони, стратегически документ, който да послужи за база при дискусии за бъдещи конкретни параметри на индустриални политики.

За разлика от редица европейски държави, в България няма поставена нормативна и методологическа основа за реализация на индустриалните политики и особено за развитие на техния ключов инструмент - индустриалните зони. Основната цел на настоящата стратегия е да извърши обективно и икономически целесъобразно представяне на общите и специфичните условия на икономическата среда, в която са разположени индустриалните зони, за да може да се разкрие пълният потенциал на ползите за бъдещите инвеститори.

Целта е представеното в този документ да набележи конкретни действия за развитието на индустриалната база в страната в съответствие с приоритетни сектори и стимули за привличане, задържане и разширяване на инвестиции на територията на зоните. Стратегията се изготвя и в съответствие с цел 14 „Създаване на благоприятна среда за инвестиционна дейност на зелено в индустриални зони” към приоритет 3.5 „Подобряване на бизнес средата за насърчаване на инвестиционната активност и подкрепа на българските производители” на Програма на правителството за стабилно развитие за периода 2014-2018 г.

За становища, предложения и коментари: L.Borisov@mee.government.bg

Стратегията може да видите тук

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Шон Риърдън за дипломацията в бизнеса и управлението на риска на външни пазари
Фирмите се налага да предвиждат и анализират геополитическите и други нетърговски рискове, имащи отражение върху техния бизнес Още
Покана за участие в информационен ден за нови кредитни продукти и гаранционни схеми за МСП
Презентации на Българската банка за развитие, Националния гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция ДЖОБС Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на „Стратегия за развитие на индустриалните зони“
Целта на документа е да набележи конкретни действия и стимули за привличане на инвестиции на територията на зоните Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ИАНМСП организира двудневно обучение за висши мениджъри/собственици на компании
На тема: „Непрекъснато успяващи компании и решаващо конкурентно предимство“ Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Промени в Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Още
Oтворена покана за стратегически проект по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.“
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19 февруари 2016 г. Още
РЕЙТИНГ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Отличиха най-добрите работодатели в България за 2015 г.
Най-ангажирани с работата си са служителите от секторите ИТ, Фармация и Производство Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия инвестира 160,6 млн. евро в 96 нови екологични проекта
Комисията съфинансира в рамките на програма LIFE проекти за опазване на околната среда и природата и за изграждане на по-устойчива икономика Още