Брой 246 (2252), 22-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗИД на ЗЗК) е разработен от Комисията за защита на конкуренцията с цел привеждане на националното законодателство в съответствие с нормите на Директива (ЕС) 2019/1 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар и на Директива (ЕС) 2019/633 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопанските субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Директива (ЕС) 2019/1 предвижда приемането на разпоредби в националното законодателство, които гарантират независимост, предотвратяване на конфликт на интереси, финансова и кадрова обезпеченост на националните органи по конкуренция при прилагането на правилата на конкуренция на ЕС. В директивата са посочени основните минимални ефективни правомощия на националните органи по конкуренция за разследване (инспектиране на стопански и нестопански помещения, отправяне на искания за информация) и за вземане на решения (решения за забрана, за налагане на структурни и поведенчески мерки, за поемане на ангажименти и временни мерки). Уеднаквява се подходът при изчисляване на санкциите пропорционално на общия оборот. Хармонизират се правилата и програмите за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, приложими в държавите членки, чрез въвеждане на общи правила и процедури и засилено сътрудничество между националните органи по конкуренция на държавите членки при тяхното прилагане. Директивата предвижда също разширяване на сътрудничеството и взаимопомощта между националните органи по конкуренция при разследвания на едно и също нарушение в различни юрисдикции в ЕС, както и във връзка с нотифициране на решения и принудително събиране на глоби, когато дружествата нямат законно присъствие на територията на запитващия орган или не разполагат с достатъчно активи, за да може глобата да бъде събрана в съответната държава.

С Директива (ЕС) 2019/633 за пръв път на ниво ЕС се установява хармонизирана защита на доставчиците на хранителни и селскостопански стоки, като се регламентира минимален списък на забранените нелоялни търговски практики между купувачите и доставчиците във веригата за доставка на храни, както и минимални правила за прилагане на забраната и механизми за координация между националните прилагащите органи. Директивата изрично изброява нелоялни практики, обект на абсолютна забрана (като напр. плащане от купувач на доставчик по-късно от 30 дни при доставка на нетрайни продукти; отказ от купувача на поръчки за нетрайни продукти с кратко предизвестие, което на практика не дава възможност за друга реализация и др.), както и практики, които са забранени, освен ако не са договорени с ясни и недвусмислени условия при сключване на договора за доставка (напр. връщането от купувача на непродадени или похабени продукти на доставчика, заплащане от доставчика на такса на купувача за складиране, излагане или включване в продуктовата гама на негови хранителни продукти и др.). Въвеждат се критерии за приложимост на материалноправните разпоредби, основани на оборота на купувача и продавача. В Директивата е посочен също минимален набор от правомощия на правоприлагащите органи, за какъвто в България е определена Комисията за защита на конкуренцията.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията ТУК.

Мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията можете да видите ТУК.

Проектът на Доклад до Министерския съвет във връзка с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията можете да видите ТУК.

Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията можете да видите ТУК.

Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет по Частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Закона, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП организира стажове за онлайн експортни специалисти
Приемащите фирми са от различни сектори на икономиката Още
Среща с новоназначения посланик на България във Франция
Партньорство за осигуряване на подкрепа за френски и български фирми Още
Успешно се изпълняват процедурите и проучванията по проект STRONG
Работи се по създаването на онлайн обучителна платформа Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Онлайн пресконференция по проект „RESTART_4Danube”
Търговско-промишлена палата Враца и Община Враца - партньори по проекта Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Коледно послание на президента на Асоциацията на европейските търговски палати
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: С 3.5% нарастват разходите за труд през третото тримесечие на 2020 г., на годишна база
Най-висок ръст - в икономически сектор „Операции с недвижими имоти“ Още
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
Насочен към преодоляването на значителните дисбаланси в преговорната позиция между доставчици и купувачи на селскостопански и хранителни продукти Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЕК публикува набор от инструменти в подкрепа на професионализацията на обществените поръчки
Общ модел за специалистите в областта на обществените поръчки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство