Назад

Консултационен документ относно нов Закон за държавните такси


Администрацията на Министерския съвет организира предварителна обществена консултация във връзка с подготовката на проект на нов Закон за държавните такси.

Целта на провежданата консултация е да бъде усъвършенствано законодателството в областта на политиката за държавните такси като бъде предоставена възможност на заинтересованите страни да посочат идентифицирани в практиката проблеми и да дадат предложения за тяхното разрешаване.

Основните въпроси, по които очакваме мнения и коментари са описани в консултационния документ.

Можете да изпратите предложенията си по следните начини:

  • на Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);
  • по електронна поща на имейл: i.nicolov@government.bg
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/ (изисква се квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ);
  • до дирекция „Икономическа и социална политика“ на официалния адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1.

Дата на откриване:

17.8.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Държавна администрация

Дата на приключване:

31.8.2022 г.

Постъпили коментари