Брой 227 (1491), 27-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво


Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво цели да създаде условия за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО на Съвета (ОВ, L 81/99 от 31 март 2016 г.).

Отмяната на Директива 2009/142/ЕО изисква да се отмени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с ПМС № 250 от 2003 г., с която посочената директива е транспонирана в националното ни законодателство.

Тъй като Регламент (ЕС) 2016/426 има пряко действие, за да се осигури неговото прилагане е необходимо наличието на административни изисквания, на базата на които да се:

- определи езика, на който се предоставят изискваните документи и информация,

- определи нотифициращ орган,

- разработят процедури за оценка и нотифициране на органите за оценяване на съответствието, за промени в нотификацията и за наблюдение на нотифицираните органи, като съгласно чл. 22 от регламента за тези процедури се информира Европейската комисия.

Приемането на наредбата ще наложи известни промени в документите на нотифицираните органи, които няма да променят по същество досегашния им начин на работа при оценяване на съответствието. По тези причини в преходните и заключителни разпоредби на проекта на наредба се предвижда опростена процедура за нотифициране на органите за оценяване на съответствието на уреди и устройства съгласно Регламент (ЕС) 2016/426.

Производителите на уреди и устройства, на които вече е било оценено съответствието им съгласно Директива 2009/142/ЕО, и които ще продължат да се предлагат на пазара след 21 април 2018 г., ще трябва задължително да извършат ново оценяване на съответствието на тези уреди и устройства в изпълнение на променените изисквания на Регламент (ЕС) 2016/426. В допълнение, въвеждането на максимален срок на валидност от 10 години на сертификата за ЕС изследване на типа налага задължително издаване от нотифицираните органи на сертификати за ЕС изследване на типа, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/426.

Проектът на постановление можете да видите ТУК.

Проектът на Наредба можете да видите ТУК.

Проектът на доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.

Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.

Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: r.balacheva@mi.government.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Конструктивна среща-дискусия между Съвета на браншовите организации при БТПП и заместник-министъра на икономиката Александър Манолев
Намаляването на административна тежест за бизнеса – във фокуса на дискусията Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Анкетно проучване по проект „Повишаване на гражданското участие и компетенциите на вещите лица в Област Враца“
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
В Пловдив беше открит логистичен център и павилион за електронна търговия с Китай във формат 16+1
За по-бърз и надежден достъп на нашите производители до пазарите в Китай Още
ИНФРАСТРУКТУРА
Как се развива българската инфраструктура според новия доклад на ЕБВР?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
Промени в документите на нотифицираните органи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг за изграждане на инсталация за рециклиране на битови отпадъци в Ербил, Ирак
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“
1 декември 2017 г. от 9 часа в зала „Перла“ в хотел Даунтаун, София Още