Брой 146 (403), 30-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

МИЕ предлага за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите цели да въведе в българското законодателство разпоредбите на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на за правата на потребителите (OВ L 304 от 22.11.2011 г.).

С предложения проект на закон са направени следните основни изменения:

 1. Разширява се обхватът на общото задължение на търговците за предоставяне на информация, което се отнася за всички видове договори, без изключение;

 2. Въвежда се изцяло нова уредба на договорите от разстояние и на договорите извън търговския обект, различна от тази на сега действащия Закон за защита на потребителите, като разпоредбите се отнасят както за стоки, така и за услуги, а именно:

- новата уредба на договорите от разстояние и на договорите извън търговския обект няма да се прилага за някои видове договори, изчерпателно изброени в проекта на ЗИД на ЗЗП;

- уредено е съдържанието на задължителната преддоговорна информация, която се предоставя от търговеца;

- въведени са подробни изисквания относно формата на двата вида договори;

- уредено е правото на отказ на потребителя от сключения договор от разстояние или от договора извън търговския обект като срокът за упражняването му е увеличен от 7 работни дни на 14 дни;

- въведени са разпоредби относно начина за упражняване правото на отказ на потребителя от сключения договор, действието на отказа и задълженията на търговеца и потребителя, в случай на отказ от договора; също така са предвидени и изключения от правото на отказ, поради естеството на стоките или услугите.

3. Уредени са някои въпроси по отношение на договорите за продажба и по точно:

-  доставката на стоки и прехвърляне на риска;

-  забрана за търговеца да начислява такси на потребителите за използване на платежно средство, които превишават направените от търговеца разходи за използване на същото платежно средство;

-  забрана за търговеца, който предоставя на потребителите телефонна линия за осъществяване на връзка по телефона във връзка със сключения договор, да начислява разходи на потребителя, превишаващи основната тарифа за използване на телефонната линия;

- задължение за търговеца да получи предварителното съгласие на потребителя за извършване на допълнителни плащания, които не са предвидени в договора.

4. Разпоредбите на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите уреждат също така и договорите за доставка на вода, газ, електричество, които не са опаковани в ограничен обем или определено количество, както и договорите за централно отопление и за цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител;

5.  Направени са някои промени в частта гаранции и рекламации на стоки;

6. Отстранени са някои несъответствия при въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2005/29/ЕО за нелоялните търговски практики на търговци спрямо потребители и на Директива 2008/48/ЕО за договорите за потребителски кредити като са внесени уточнения и допълнения в сега действащата нормативна уредба.

Предложения може да изпращате в законоустановения (14 дневен) срок на следния електронен адрес: e.alexiev@mee.government.bg

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът възлага надежди за финансиране от Българската банка за развитие
Обмисля се намаляване на праговете за участие в проекти по оперативните програми, за да се допуска участието на по-широк кръг от фирми Още
Конференция за ролята на културата и изкуството за развитието на Югозападния регион
Акцентирано бе на развитието на партньорства и съвместни проекти в контекста на кандидатурата на София с Югозападния регион за Европейска столица на културата 2019 Още
Покана за участие в бизнес мисия в САЩ – посещение на търговското изложение за води WEFTEC 2013
Чикаго, Илинойс, 5 - 9 октомври 2013 г. Още
БТПП обяви процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Предмет на процедурата е „Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения …" Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара - Пловдив взе участие в зрелостни изпитни комисии
Училището и бизнесът са заинтересовани да работят заедно за модернизиране на професионалното образование и за осигуряване на конкурентноспособна работна сила Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
Разширява се обхватът на общото задължение на търговците за предоставяне на информация, което се отнася за всички видове договори, без изключение Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ДКЕВР прие новите цени на тока
Според решението цената на дневния ток пада с между 4.12 и 4.90%, а нощната - с от 3.43 до 6.82% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Правосъдие за растеж: EК запълва празнините в законодателството относно единната патентна защита
За конкурентоспособността на Европа е от ключово значение новаторите да могат да се възползват от многобройните ползи от дългоочаквания единен европейски патент Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Пета юбилейна международна конференция "Европейското предприемачество: как предприемачите (трябва да) действат в глобална бизнес среда"
9 - 11 септември 2013 г., КК "Албена" Още