Брой 146 (403), 30-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Правосъдие за растеж: EК запълва празнините в законодателството относно единната патентна защита


Европейската комисия предложи днес, 29 юли, да завърши правната рамка за общоевропейска патентна защита, като актуализира правилата на ЕС относно компетентността на съдилищата и признаването на съдебни решения (така наречения „Регламент Брюксел I“). Промените ще проправят пътя пред специализиран европейски патентен съд — Единен патентен съд, който ще може да започне своята работа, след като бъде ратифицирано Споразумението относно единен патентен съд, и ще позволи на дружествата и изобретателите да защитават своите патенти. Съдът ще има специализирана компетентност по патентни спорове, като се избягват многократните съдебни производства в максимум 28 различни национални съдилища. Това ще намали разходите и ще доведе до бързи решения относно валидността или нарушаването на патенти, което ще насърчи иновациите в Европа. Предложението е част от пакет от мерки, по които неотдавна беше постигнато съгласие, за осигуряването на единна патентна защита в рамките на единния пазар (IP/11/470).

Цифрите са достатъчно красноречиви: в Съединените щати през 2011 г. са били предоставени 224 000 патента, в Китай — 172 000, докато в Европа са били издадени само 62 000. Една от причините за тази разлика са прекомерните разходи и усложненията, свързани с получаването на патентна защита в рамките на единния пазар на ЕС. Понастоящем тези, които искат да получат общоевропейска защита за своите изобретения, трябва да валидират европейските патенти във всички 28 държави — членки на ЕС. Патентопритежателят може да участва в множество съдебни производства в различни държави по един и същи спор. Това обаче ще се промени в близко бъдеще благодарение за споразумението за пакета за единния патент.

Единният патентен съд, който беше създаден по силата на споразумение, подписано на 19 февруари 2013 г. (PRES/13/61), ще опрости процедурите и ще доведе до по-бързи решения, като вместо паралелни съдебни процеси в националните съдилища ще трябва да се води само едно съдебно дело пред специализирания съд. Съдът ще може да издава решения относно валидността и нарушението на европейските и единните патенти за всички договарящи се държави, като по този начин се избягват паралелните производства и постановяването на различни решения по тях. 25 държави членки участват в тази единна патентна рамка, която е отворена за всички държави членки.

Споразумението се основава на Регламента „Брюксел I“ (Регламент 1215/2012) за определянето на международната компетентност на Единния патентен съд.

Ето защо Комисията предлага Регламента „Брюксел I“ да бъде изменен, за да се внесе яснота как неговите правила относно компетентността ще се прилагат в контекста на Единния патентен съд, както и относно начина, по който правилата на Регламента трябва да се прилагат в отношенията между държавите членки, които са страни по Споразумението относно единен патентен съд, и държавите членки, които не участват в него.

Следващи стъпки

Предложението трябва да бъде одобрено от държавите членки и от Европейския парламент, преди да се превърне в закон.

Освен това Комисията призовава държавите членки да ратифицират във възможно най-кратки срокове Споразумението относно единен патентен съд и съответно да приключат подготвителните работи за започване на работата на Съда, за да могат първите единни патенти да бъдат предоставени възможно най-рано.

Допълнителна информация: Европейска комисия — признаване и изпълнение на съдебни решения http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/judgements/index_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът възлага надежди за финансиране от Българската банка за развитие
Обмисля се намаляване на праговете за участие в проекти по оперативните програми, за да се допуска участието на по-широк кръг от фирми Още
Конференция за ролята на културата и изкуството за развитието на Югозападния регион
Акцентирано бе на развитието на партньорства и съвместни проекти в контекста на кандидатурата на София с Югозападния регион за Европейска столица на културата 2019 Още
Покана за участие в бизнес мисия в САЩ – посещение на търговското изложение за води WEFTEC 2013
Чикаго, Илинойс, 5 - 9 октомври 2013 г. Още
БТПП обяви процедура за определяне на изпълнител по ОП РЧР
Предмет на процедурата е „Проучване на европейските добри практики в борбата срещу сивата икономика при трудовоправните и осигурителни отношения …" Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара - Пловдив взе участие в зрелостни изпитни комисии
Училището и бизнесът са заинтересовани да работят заедно за модернизиране на професионалното образование и за осигуряване на конкурентноспособна работна сила Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
Разширява се обхватът на общото задължение на търговците за предоставяне на информация, което се отнася за всички видове договори, без изключение Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ДКЕВР прие новите цени на тока
Според решението цената на дневния ток пада с между 4.12 и 4.90%, а нощната - с от 3.43 до 6.82% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Правосъдие за растеж: EК запълва празнините в законодателството относно единната патентна защита
За конкурентоспособността на Европа е от ключово значение новаторите да могат да се възползват от многобройните ползи от дългоочаквания единен европейски патент Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Пета юбилейна международна конференция "Европейското предприемачество: как предприемачите (трябва да) действат в глобална бизнес среда"
9 - 11 септември 2013 г., КК "Албена" Още