Назад

Проект на Наредба за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни


Очаквани резултати от прилагането на проекта е постигне уеднаквяване на условията и реда за вземане на проби от официалния контрол. Ясните критерии за доставяне и приемане на пробите в лабораториите ще спомогне за недопускането на възможността от компрометирането им.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg

Дата на откриване:

27.8.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Здравеопазване

Дата на приключване:

26.9.2021 г.

Мотиви

Добави коментар