Назад

НСИ: Влошен бизнес климат през август в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите


През август 2021 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.3 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Промишленост.
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ спада с 1.5 пункта в резултат на неблагоприятните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца са резервирани. Несигурната икономическа среда продължава да бъде факторът, затрудняващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната.

Строителство.
През август съставният показател „бизнес климат в строителството“ се повишава с 0.7 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за бизнес състоянието през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-неблагоприятни.
Основните пречки за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, цените на материалите и конкуренцията в бранша.

Търговия на дребно.
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява с 5.7 пункта в резултат на по-резервираните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за обема на продажбите  и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са неблагоприятни. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец анкетата отчита засилване на негативното им влияние.

Услуги.
През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 3.7 пункта, което се дължи на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-резервирани са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.