Назад

Услуга на Патентно ведомство за бизнеса: „Предварителна диагностика на интелектуалната собственост на предприятието“


Патентното ведомство на Р България предлага услугата „Предварителна диагностика на интелектуалната собственост на предприятието“ (IPPD/IP Scan), която е част от програма за оказване на експертна и финансова подкрепа на бизнеса. Програмата включва възможността предприятията, отговарящи на определени критерии, да получат експертна и финансова подкрепа за идентифициране и закрила на интелектуалната собственост на национално, регионално или европейско ниво; изготвянето на портфолио на интелектуалната собственост на предприятието; и разработване на стратегия за нейното управление за придобиване на икономическо предимство.

А/ Програмата е достъпна за предприятия, които отговарят на следните критерии:

Численост на персонала

Оборот

Балансов отчет — общо

< 250 души

< 50 милиона евро

< 43 милиона евро

< 50 души

< 10 милиона евро

< 10 милиона евро

< 10 души

< 2 милиона евро

< 2 милиона евро

 

Б/ Експертната подкрепа за предприятията се предоставя от служители на Патентно ведомство и от външни експерти, одобрени от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС), които извършват анализ на бизнес състоянието и пазарното поведение на предприятието и изготвят стратегия за развитието му в областта на интелектуалната собственост.

В/ Финансовата подкрепа, в рамките на програмата е в размер на еднократно частично възстановяване на разходи, чиято максимална стойност е до 1 500 евро за всяко едно отговарящо на критериите предприятие:

  • възстановяване на 75% от сумата за услугата Предиагностика на интелектуалната собственост (IPPD/IP Scan), която се предоставя от Патентно ведомство на Република България
  • възстановяване на 50% от сумата за такси за регистрацията на търговски марки или промишлени дизайни, които са заявени на национално, регионално или европейско ниво.

На възстановяване подлежат основните такси, които се заплащат към момента на подаване на заявката за марка (с изключение на таксите за допълнителни класове стоки и услуги), и без таксите за публикуване или отлагане на публикуването по отношение на промишлените дизайни. Заявките могат да бъдат подадени за обекти както на национално ниво, също така и на регионално ниво (Бенелюкс) и на европейско ниво чрез СЕСИС.

Г/ В допълнение, предприятията, които използват услугата за предиагностика могат да кандидатстват за възстановяване на 75 % от таксата и за заявка на европейски патент по програмата IPA4SME. Това е възможно в случаите, в които в рамките на извършената предиагностика се установи, че предприятието има иновация/и, които могат да бъдат получат европейски патент/и. Таванът на допустимите разходи за възстановяване на такси за европейски патенти е 2 500 евро на предприятие.

Заинтересованите предприятия следва да подадат заявленията за предоставяне на експертната и финансовата подкрепа самостоятелно, в два различни прозореца.

За подаване на заявления за кандидатстване във връзка с марките и промишлените дизайни, използвайте следния линк: https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/online-services/sme-fund

За подаване на заявления за кандидатстване във връзка с европейските патенти, използвайте следния линк: https://www.ipa4sme.eu/

За допълнителна информация: Ирина Николова – главен експерт, дирекция „Международно сътрудничество и проекти“ на следния електронен адрес: inikolova@bpo.bg