Назад

Проект на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г.


Администрацията на Министерския съвет организира обществени консултации на проекта на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. (Програма НИИДИТ). 

Проектът на Програма НИИДИТ е публикуван и на Единния информационен портал и на страницата на Държавната агенция на научни изследвания и иновации.

Проектът на Програма НИИДИТ е разработен да отговори на стратегическите потребности и приоритети на Република България за прилагането на единна политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в полза на ускореното икономическо развитие и трансформация на страната. Програмата ще допринесе за изграждането на ефективна и устойчива екосистема на научните изследвания и иновациите, на електронното управление, базирано на данни и на националната киберсигурност за справяне с кризисни и извънредни ситуации. Обвързването на процесите на цифровизация с инвестициите в научни изследвания и иновации ще създаде изцяло нова среда за иновативно и интелигентно икономическо развитие и преодоляване на национални, териториални и междурегионални предизвикателства.

Интервенциите по Програма НИИДИТ са обединени в следните приоритети:

1)   Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема.

В рамките на този приоритет Програмата ще подкрепи действия в няколко направления, чрез които ще адресира слабостите в научноизследователската и иновационна екосистема, ще подобри капацитета, представянето и връзката между отделните нейни елементи и ще повиши ефективността на тяхното взаимодействие, интеграцията им в европейското и глобално пространство за постигне на максимален ефект и резултати в полза на интелигентната икономическа трансформация.

2)    Цифрова трансформация на публичния сектор.

Предвидената подкрепа по този приоритет цели да допринесе за дигиталната трансформация на публичния сектор, в чиято основа са данните, събирани и създавани в него, използването и повторното им използване от всички заинтересовани страни – бизнес, научни организации, граждани, неправителствен сектор, администрация, както и тяхната сигурност.

3)    Техническа помощ

Подкрепата в рамките на техническа помощ стъпва върху идентифицираните специфични нужди за изграждане на капацитет на Управляващия орган, укрепване и развитие на капацитета за стратегическо планиране и изпълнение на политики в областта на научните изследвания и иновациите и електронното управление, и повишаване на капацитета на бенефициентите за изпълнение на действията по Програма НИИДИТ.

Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като планираният принос от ЕС е в размер 885 510 000 евро.

Коментари по проекта на Програма НИИДИТ могат да бъдат изпращани както чрез Портала за обществени консултации, така и на електронна поща: TWG@sari.bg

Дата на откриване:

6.1.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Наука и технологии

Дата на приключване:

7.2.2022 г.

Програма НИИДИТ 2021-2027 г. версия 3.0

Добави коментар