Назад

В програмата на Европейския парламент през 2022 г.: цифрови въпроси, зелен преход, здраве


Конференция за бъдещето на Европа

Депутатите ще продължат активното си участие в Конференцията за бъдещето на Европа, която цели да даде на всички европейци възможност да окажат влияние върху посоката на развитие на ЕС. Конференцията ще изготви своя заключителен доклад през първата половина на 2022 г. въз основа на идеите и препоръките на хората.

Цифрова трансформация

Парламентът ще продължи работата си по законодателния акт за цифровите услуги и законодателния акт за цифровите пазари, които целят да защитят правата на потребителите онлайн и да прекратят нечестните практики на големите платформи. Очаква се Парламентът да приеме позицията си по акта за цифровите услуги през януари и да започне преговори със Съвета по двата законодателни акта през първата половина на годината.

Депутатите също така ще подготвят позицията си по законодателния акт за изкуствения интелект, предложен от Европейската комисия през април 2021 г. Парламентът настоява за цялостна правна рамка за технологиите с изкуствен интелект, която да стимулира въвеждането им в европейската икономика, като в същото време основните права следва да бъдат защитени.

Специалната парламентарна комисия за изкуствения интелект ще формулира препоръки за справяне с предизвикателствата, свързани с тези технологии.

През 2022 г. Парламентът се надява да одобри законодателство за превръщането на USB-C в единен стандарт за зареждане на смартфони и други видове мобилни устройства. Ако депутатите постигнат споразумение със страните в Съвета, правилата могат да влязат в сила от 2024 г.

Освен това депутатите ще търсят споразумение със Съвета по ред досиета относно използването на цифрови технологии във финансовия сектор, включително относно криптовалутите. Целта на правилата е да се насърчат иновациите и приемането на технологиите, както и да се защитят потребителите и инвеститорите.

Научете как Парламентът допринася за навлизането на цифровите технологии в ЕС.

Здравеопазване

Пандемията от COVID-19 продължава да бъде сериозна обществена опасност. Депутатите работят за засилване на правомощията на Европейската агенция за лекарствата, за да се увеличи прозрачността относно клиничните изпитвания при здравна криза и да се преодолее недостигът на лекарствата и медицинско оборудване.

В началото на 2022 г. Парламентът ще одобри доклад на специалната комисия за борбата с рака, който прави препоръки за това как ЕС може да подкрепи по-добре изследванията и профилактиката срещу болестта, както и да укрепи системите на здравеопазване в Европа.

Постигане на климатична неутралност

Намаляването на емисиите на парникови газове, добивът на енергия от възобновяеми източници и устойчивите горива ще имат важна роля за постигането на климатична неутралност от ЕС до 2050 г. Парламентът ще разисква и гласува предложения в тези области, които са част от пакета „Готови за 55“.

Устойчиви батерии

Очаква се използването на батерии да нарасне драстично през идните години с повишаването на търсенето на електрически автомобили и с преминаването към енергия от възобновяеми източници. Като част от плана за кръгова икономика и промишлената стратегия на ЕС Парламентът ще работи по правила за устойчивото производство, използване и рециклиране на всички батерии на пазара на ЕС.

Справедливо заплащане

Парламентът е готов да започне преговори със Съвета по правила за гарантиране на справедливи минимални заплати във всички страни от ЕС. През ноември 2021 г. Парламентът одобри позицията си по темата.

Намаляването на разликите в заплащането между мъжете и жените също е приоритет. През февруари 2022 г. депутатите ще гласуват позицията си относно законодателно предложение за прозрачност на заплатите. Ако големите компании са принудени да предоставят данни колко точно получават техните служители, това би спомогнало за утвърждаване на принципа за еднакво заплащане при еднаква работа.

Планове за възстановяване

Депутатите ще продължат да провеждат заседания с Комисията, за да следят напредъка по плановете за възстановяване и да контролират дали парите, които са взети назаем от ЕС, се използват разумно в страните членки.

Имиграция

Парламентарната комисия по граждански свободи ще продължи работа по предложението на Европейската комисия от септември 2020 г. за нов пакт за миграцията и предоставянето на убежище, който цели да хармонизира политиките за миграцията, предоставянето на закрила, управлението на граници и интеграцията в ЕС.

Очаква се Парламентът да приеме два доклада, посветени на разпределянето на тежестта по обработването на исканията за убежище в ЕС и процедурите на външните граници на блока.

Избор на председател на Парламента

В началото на годината се преполовява законодателният мандат на Европейския парламент. В тази връзка депутатите ще определят с гласуване през януари кой ще бъде председател на Парламента и кои ще са заместник-председатели през следващите две години и половина.

Специални комисии

Освен комисиите за изкуствения интелект и борбата с рака още две парламентарни комисии приключват работата си. Анкетната комисия за защитата на животните при превоз одобри доклада си през декември 2021 г., като той ще бъде разгледан в пленарна зала в началото на годината. Специалната комисия за външната намеса ще предложи през пролетта мерки за борба с дезинформацията и други опити на външни сили да подкопаят демокрацията в ЕС.

Европейска година на младежта

Тази година е обявена за Европейска година на младежта. Парламентът помага за определянето на програмата от събития и настоява младите хора да бъдат включени по-активно в процеса на вземане на решения на европейско ниво.