Брой 69 (2075), 08-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения


Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава членка на Европейския съюз (ЕС) за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2018/1972 (Европейски кодекс за електронни съобщения). Европейският кодекс за електронни съобщения изисква държавите членки на ЕС да приемат и публикуват до 21 декември 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобрази действащото национално законодателство с новата регулаторна рамка на ЕС в областта на електронните съобщения.

 

Предложените в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения изменения и допълнения имат за цел да отразят новите правила, свързани с:

  • - управлението на радиочестотния спектър и ползването на радиочестотен спектър, номерационни ресурси и позиции на геостационарната орбита;
  • - максималната хармонизация на изискванията за защита на правата на крайните ползватели, универсалната услуга и спешните повиквания;
  • - насърчаването на конкуренцията, стимулирането на инвестициите в мрежи с много голям капацитет и регулирането на достъпа.

Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните собщения предвижда следните по-съществени промени:

1. Прецизирани са условията, които могат да съдържат общите изисквания и разрешенията за ползване на радиочестотен спектър, номерационни ресурси и позиция на геостационарната орбита. Доразвити са критериите, които трябва да се отчитат при определяне на режима на използване на радиочестотния спектър и при ограничаване на броя на издаваните разрешения, като е предвидена и възможност за определяне на условия за споделено ползване на радиочестотен спектър. С оглед осигуряване на по-бърз достъп до радиочестотния спектър и намаляване на административната тежест в проекта са предложени разпоредби, които позволяват радиочестотен спектър, който към настоящия момент се използва след издаване на разрешение, да се използва въз основа на регистрационен режим.

Въведени са нови правила, свързани с разрешаване използването на радиочестотния спектър, като срок не по-кратък от 15 години с възможност за удължаване най-малко до 20 години за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги, за да се осигури предвидимост по отношение на условията за инвестиции в инфраструктура, която се основава на използването на този радиочестотен спектър. С оглед гарантиране на ефективното и ефикасно използване на радиочестотния спектър, постигане на безжично широколентово покритие на територията на страната и населението с връзка с високо качество и скорост, покритие по основните транспортни трасета, както и насърчаване на конкуренцията и избягване на нарушенията ѝ, се предвиждат нови процедури и условия за удължаване на срока на разрешения за ползване на хармонизиран радиочестотен спектър, включително за безжични широколентови услуги.

Добавени са разпоредби относно хармонизираното и съгласуваното използване на радиочестотния спектър в ЕС, като възможност Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да използва форума за партньорска проверка в рамките на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър. Предвидени са и условия за разрешаване на алтернативно използване на хармонизиран радиочестотен спектър. Въведени са процедури за сътрудничество с компетентните органи на други държави членки на ЕС при трансграничната координация на радиочестотния спектър, за разрешаване на проблеми с трансгранични вредни смущения и за правна, политическа и техническа подкрепа от ЕС за решаване на въпроси, свързани с координирането на радиочестотния спектър със съседни на ЕС държави.

За да се подпомогне ефективно свободното движение на стоки, услуги и хора в ЕС се осигурява възможност за използване на определени негеографски номера на територията на ЕС, при спазване на съответните изисквания за защита на крайните ползватели във всички държави членки на ЕС, в които се използват номерата. Предвидени са и нови разпоредби, за да се позволи на КРС да предоставя номера на предприятия извън кръга на доставчиците на електронни съобщителни мрежи или услуги.

Предвид развитието на спътниковите комуникации, както на световно, така и на национално ниво и необходимостта от осигуряване на условия за развитие на спътниковите услуги се предлагат разпоредби, с които се регламентират подаването на заявки за координиране на допълнителни и нови спътникови системи на геостационарна орбита, реда за заплащане на такси, предоставянето на радиочестотен спектър за нови и допълнителни спътникови системи на геостационарна орбита, както и за спътникови системи на негеостационарна орбита.

2. Предложени са изменения в разпоредбите, отнасящи се за правата на потребителите – за преддоговорна и договорна информация, прозрачност, качество на обслужване, продължителност и подновяване на договора, сигурност и достъп до номера за спешни случаи, улесняване процесите по извършване на преносимост на номерата и смяната на доставчиците на услуги за достъп до интернет, по-добра защита при ползване на пакетни услуги. Правилата за защита на потребителите вече ще се прилагат и за услуги, предоставяни по интернет, като приложения за обмен на съобщения. Подходящият и финансово приемлив широколентов достъп ще бъде включен в обхвата на универсалната услуга, която трябва да бъде достъпна за всички потребители, независимо от тяхното местоположение или доходи. Лицата с увреждания следва да имат равнопоставен достъп до интернет, което включва равнопоставеност и по отношение на договорната информация.

Специфичните за сектора правила за защита на крайните ползватели допълват общата защита на потребителите и целят високо ниво на защита на потребителите в сектора на електронните съобщения. Правилата относно договорите, преносимостта на номерата и смяната на доставчик на услугата достъп до интернет ще спомогнат за постигане на по-добра конкуренция на пазара на електронни съобщения. Те ще гарантират, че потребителите извличат максимални ползи от конкурентен пазар: от правилната покупка до лесното и бързо преминаване към други доставчици, когато желаят.

След успешното въвеждане на „112“ като единен европейски номер за спешни повиквания и въз основа на положителния опит в някои страни, всички държави членки на ЕС ще трябва да гарантират, че когато са налице системи за предупреждение на населението, предупрежденията се предават от доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номера до всички засегнати крайни ползватели. Тези системи ще осигурят изпращане на съобщения към мобилните телефони на засегнатите в случаи на предстоящи или настъпили сериозни извънредни ситуации в съответен географски район. Срокът за въвеждане на такива системи е  до средата на 2021 г.

3. С цел насърчаване на конкуренцията и за стимулиране на инвестициите в мрежи с много голям капацитет с предложените в проекта разпоредби ще се търси инвестиционна предвидимост в райони, в които няма търговски интерес, чрез възможност за картографиране на инвестиционните планове, достъп на операторите до мрежите, условия за съвместно инвестиране, симетрично регулиране на всички доставчици на електронни съобщителни мрежи в специфични ситуации и специфичен регулаторен режим за операторите на мрежи за достъп само на едро.

Принципът на по-доброто регулиране се отнася до регулирането, само когато е необходимо и пропорционално. Регулирането на достъпа е област, в която може да се осъществи определено ниво на опростяване по отношение на процесите, регулаторната намеса или значението на продуктите за достъп за защита на конкуренцията, без това да компрометира постигнатите резултати.

Въз основа на натрупания практически опит в прилагането се установи, че настоящите цикли на пазарен анализ са ненужно кратки и удължаването им би увеличило регулаторната сигурност и би намалило административната тежест за регулатора и за участниците на пазара. Настоящият максимален срок за анализ на съответен пазар се удължава от три на пет години, което ще даде възможност за по-дългосрочно планиране на предприятията и ще предостави на регулатора повече гъвкавост по отношение на планирането на пазарните анализи.

С проекта се определя задължение за регулатора да отчита споразуменията за достъп на търговска основа в своите пазарни анализи, както и други задължения, които вече са наложени на предприятията. Изменят се и правилата за налагане и преразглеждане на наложените задължения, например при промяна на пазарните условия.

С цел подпомагане на инфраструктурната конкуренция, се определят условия, при които могат да бъдат наложени симетрични задължения, за да се осигури достъп до недублирани мрежови елементи. За да се запазят стимулите за инвестиции, такъв достъп се ограничава до първата концентраторна или разпределителна точка, но при някои обстоятелства може да бъде разширен и след нея, за да се улесни разгръщането на алтернативни мрежи в по-трудно достъпните и по-слабо населените райони.

Предложени са изменения, с които се изясняват обстоятелствата, при които може да се предостави известна гъвкавост на ценообразуването на предприятия със значително въздействие върху съответен пазар, без да се нарушава конкуренцията, което може да бъде от полза за инвеститорите в нови мрежи.

Споделянето на нови мрежови елементи между собственик на мрежа със значително въздействие върху съответен пазар и търсещи достъп предполага високо ниво на споделяне на риска в сравнение с традиционните продукти за достъп, но може също така да осигури по-трайна основа за устойчива конкуренция, ако са спазени подходящите условия за оформяне на съвместната инвестиция. С тази цел се въвеждат разпоредби за улесняване на съвместните търговски инвестиции в нови инфраструктури и необходимите регулаторни норми. Това следва да позволи адаптирането на регулирания достъп, като даде възможност на всички съинвеститори да се възползват от предимствата на инициатори в сравнение с другите предприятия, като може все още да е уместно да се осигури наличност на продукти за регулиран достъп за неучастващите предприятия до капацитета, който е бил наличен преди инвестицията.

Въведен е опростен регулаторен модел за операторите на мрежи за достъп само на едро със значително въздействие върху съответен пазар, като разпоредбите налагат строги условия за третирането на дадена мрежа като действителна мрежа за достъп само на едро.

За процеса на доброволно разделяне са въведени допълнителни разяснения, като се добавя правна сигурност чрез ангажименти, поети от оператора в процес на разделяне.

Като начин за допълнителна подкрепа на прехода към нови мрежи са добавени разпоредби относно процеса на миграция от съществуващи към нови мрежи на предприятия със значително въздействие върху съответен пазар, например при изключване на съществуваща медна мрежа.

4. С проекта се предлагат и изменения, свързани с прилагането на някои от основните принципи на комплексното административно обслужване и изискванията на Административнопроцесуалният кодекс, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и Закона за електронното управление, за да се избегне  необосновано изискване гражданите и бизнесът да предоставят информация и документи, които вече са налични в администрацията.

 

С предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения се очаква да се постигне:

  • осигуряване на по-ефективно, ефикасно и координирано използване на радиочестотния спектър;
  • развитие на пазара на електронните съобщения;
  • поддържане на условия за ефективна конкуренция;
  • създаване на условия за изграждане и развитие на мрежи с много голям капацитет, включително 5G мрежи;
  • подобряване на защитата на интересите на гражданите и правата на крайните ползватели, включително на хората с увреждания.

 

За да се оползотвори реално потенциалът на електронните съобщения, да се извлекат максимални ползи за всички и да се гарантира устойчивото развитие на сектора, трябва да продължат усилията за поддържане на необходимия баланс между интересите на всички заинтересовани страни, като това може да се постигне чрез осигуряването на правна стабилност и добре функционираща, предвидима и последователна регулаторна среда.

Правилното въвеждане на новата регулаторна рамка на ЕС в областта на електронните съобщения в националното законодателство може да окаже положителни въздействия за: потребителите на съобщителни услуги, като гарантира засилване правата на потребителите и въвеждането на нови такива, породени от променящите се пазарни и технологични тенденции и свързани с повишаващите се нужди от електронни съобщителни услуги и др.; бизнеса, чрез въвеждане на правила за: създаване на стимули за разгръщане на мрежи с много голям капацитет, които да отговорят на нарастващото търсене; по-добро управление на радиочестотния спектър, което да осигури повече ресурс за бизнеса и повече гъвкавост при неговото ползване; опростяване на регулаторните режими и административните процедури; осигуряване на равнопоставено третиране на предприятията; постигане на плавно надграждане на вече съществуващите правила и тяхното осъвременяване и др.; националния регулаторен орган, като му се предоставят необходимите инструменти и правомощия за осъществяване на по-ефективен контрол върху пазара, което ще рефлектира върху механизмите за защита на правата и интересите на потребителите на тези услуги и др.; държавата, която ще изпълни задълженията си като държава членка на ЕС за въвеждане изискванията на правото на ЕС в националното законодателство и ще гарантира провеждането на политика за устойчиво развитие на сектора в следващите години.

 

Лица за контакти:
Димитър Димитров
Директор на дирекция „Съобщения“, МТИТС;
E-mail: didimitrov@mtitc.government.bg

Лъчезар Василев
Началник на отдел „Развитие на електронните съобщения”,
Дирекция „Съобщения”, МТИТС
E-mail: lvasilev@mtitc.government.bg

 

Дата на откриване: 1.4.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 15.5.2020 г.
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава да работи за укрепване на социалния диалог в България
Усъвършенстване на капацитета и уменията на участниците в тристранния диалог Още
Нов срок за подаване на проекти за Седмото издание на "Конкурса за иновации": 14 септември 2020 г.
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Две нови електронни услуги пуска НАП
Ще се спестят значително време и разходи на участниците в данъчните производства Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Министър Росен Желязков призова ЕК за финансова подкрепа на транспортния сектор
За въвеждане на временни дерогации на правилата за управлението и почивките на водачите Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Задължителна е регистрацията на лицата, които разпространяват твърди горива и на обектите, в които се разпространяват твърди горива за битово отопление
Промени в Ценоразписа на услугите, предоставяни от Патентното ведомство
Обнародван в ДВ бр.33 от 7 април 2020 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
За привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Европейски кодекс за електронни съобщения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
SMEs Webinars & Дерзай: След утрешния ден с Момчил Василев на 10 април
Институтът за изследване на изкуствата на БАН дава временен on-line достъп до свои редки и скъпи издания