Брой 69 (2075), 08-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Задължителна е регистрацията на лицата, които разпространяват твърди горива и на обектите, в които се разпространяват твърди горива за битово отопление


В Държавен вестник 33, от дата 7.4.2020 г.  е обнародвано изменение и допълнение на тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) по Закона за държавните такси. Измененията са в изпълнение на изискванията разписани в Закона за чистотата на атмосферния въздух, относно регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива и обектите, в които се разпространяват твърди горива за битово отопление.

Съгласно чл. 8б. от Закона за чистотата на атмосферния въздух Председателят на ДАМТН създава и поддържа публичен регистър на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива.

Дейностите по разпространение на твърди горива се извършват само от лицата и в обектите, които са вписани в регистъра.

В регистъра на ДАМТН се вписват лица, които са:

– регистрирани по Търговския закон;

– не са обявени в несъстоятелност;

– не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност или в ликвидация;

– заплатили държавна такса в размер, определен в Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Съгласно новия чл. 25Б от Тарифа 11: „За регистрация на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите, в които се разпространяват твърди горива, се събира такса 50 лв.“.

За вписване в регистъра заинтересованите лица подават заявление по образец, утвърден от председателя на ДАМТН.

Заявлението за регистрация може да намерите на сайта на ДАМТН в Рубриката Формуляри, бланки, образци на документи, тук :

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава да работи за укрепване на социалния диалог в България
Усъвършенстване на капацитета и уменията на участниците в тристранния диалог Още
Нов срок за подаване на проекти за Седмото издание на "Конкурса за иновации": 14 септември 2020 г.
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Две нови електронни услуги пуска НАП
Ще се спестят значително време и разходи на участниците в данъчните производства Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Министър Росен Желязков призова ЕК за финансова подкрепа на транспортния сектор
За въвеждане на временни дерогации на правилата за управлението и почивките на водачите Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Задължителна е регистрацията на лицата, които разпространяват твърди горива и на обектите, в които се разпространяват твърди горива за битово отопление
Промени в Ценоразписа на услугите, предоставяни от Патентното ведомство
Обнародван в ДВ бр.33 от 7 април 2020 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
За привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Европейски кодекс за електронни съобщения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
SMEs Webinars & Дерзай: След утрешния ден с Момчил Василев на 10 април
Институтът за изследване на изкуствата на БАН дава временен on-line достъп до свои редки и скъпи издания