Назад

МФ публикува за обществено обсъждане законопроекти за изменение и допълнение на три данъчни закона


Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проекти на закони за изменения и допълнения на три данъчни закона - Закон за данък върху добавената стойност, Закон за акцизите и данъчните складове и Закон за корпоративното подоходно облагане. С предложените промени в българското данъчно законодателство се въвеждат изискванията на редица европейски директиви, чиито разпоредби страната ни трябва да транспонира до края на 2021 година. 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета от 13 юли 2021 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19 и на Директива 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на ЕС. Прецизирани са разпоредби, свързани с прилагането на режими извън Съюза, в Съюза и за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

За справяне с последиците от пандемията от COVID-19 с проектозаконът се предлага  удължаване на срока прилагане на намалената ставка от 9 на сто на ДДС за някои стоки и услуги - до прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България. Предлага се и разширяване на обхвата на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага намалената ставка.

Предложенията, заложени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, са в съответствие със следните европейски документи:

  • Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 г. за определяне на общия режим на облагане с акциз;
  • Директива (ЕС) 2020/1151 на Съвета от 29 юли 2020 г. за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки;
  • Директива (ЕС) 2020/2235 на Съвета от 16 декември 2019 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.

С цел повишаване на правната сигурност за икономическите оператори се поясняват разпоредбите, свързани с режима за освобождаванията на денатуриран алкохол.

Чрез проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се предлага транспонирането на разпоредбата на чл. 9а от Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. С въвеждането на предлаганите изменения и допълнения се очаква ограничаване на възможностите за злоупотреби и отклонение от данъчно облагане, както и прецизиране на действащи разпоредби.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предвидени промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

В процеса на обществените консултации, който е с продължителност 30 дни,  заинтересованите лица могат да изпращат своите становища и предложения по проектите.