Брой 28 (2283), 10-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Р България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.


На основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, Министерството на енергетиката разработи проект на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт до 2050 година.

Проектът е изготвен при отчитане на актуалната рамка на енергийната политика на ЕС, насочена към постигане на амбициозните общностни цели за преход към нисковъглеродна икономика. Дефинирани са основните стратегически решения, насочени към постигането на националните цели при отчитане особеностите на енергийния микс. Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. отразява ясно тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурността, енергийната ефективност, либерализацията на електроенергийния и газовия пазар, както и интегргирането им в Общия европейски пазар, развитието и прилагането на нови енергийни технологии. В проекта на Стратегията са заложени общите европейски политики и цели за развитие на енергетиката и за ограничаване изменението на климата, като са отразени националните специфики в областта на енергийните ресурси, производството, преноса и разпределението на енергия. Политиките са заложени и в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г., който е изготвен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

Проектът на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., се публикува за обществени консултации за срок от 30 календарни дни, считано от 09.02.2021 г.

Мнения, предложения и коментари могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: necp@me.government.bg.

Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР е против предложенията на НСОРБ за поредно отлагане на прилагането на новата база за определяне на такса битови отпадъци
БТПП - съорганизатор на онлайн конференция с компании от Пермския край
Предстоят двустранни бизнес събития с участие на фирми от различни региони на Русия Още
Покана за безплатни бизнес срещи в рамките на „Дни за технологичното и бизнес сътрудничество“
12 – 15 април 2021 г., по време на Hannover Messe Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Фискалната политика в България и възстановяването от пандемията
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Р България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.
Отразява тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурност и ефективност Още
Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Българската икономика преди и по време на коронавирусната пандемия: предизвикателства, възможности и перспективи в контекста на Европейския съюз
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Кръгова икономика: евродепутатите призовават за по-строги правила за потребление и рециклиране в ЕС
Настояват да бъде разширен обхватът на Директивата за екодизайн Още
ЕС предлага нова програма за Средиземноморието
Приоритетни сектори: създаване на растеж и работни места, инвестиране в човешки капитал и добро управление Още