Брой 28 (2283), 10-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

АОБР е против предложенията на НСОРБ за поредно отлагане на прилагането на новата база за определяне на такса битови отпадъци


ДО

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТО НС


ОТНОСНО: Предложение на НСОРБ за поредното отлагане на определянето на такса битови отпадъци (ТБО), на основата на количествата генерирани отпадъци и реално предоставяни услуги на обслужваното население и юридическите лица


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

С настоящото Асоциацията на организациите на българските работодатели (Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Конфедерация на индустриалците и работодателите в България) категорично възразява срещу предложенията на Националното сдружение на общините в РБ за поредно отлагане на прилагането на новата основа за определяне на ТБО, като се използва абсолютно недопустим и нерелевантен претекст - забавяне на преброяването на населението.

Независимо от всички останали фактори, дори и да беше проведено в срок преброяването на населението, резултатите от него биха могли да бъдат ползвани не по-рано от 12 месеца след приключването му, след средата на 2022 г. Очевидно е, че предвид изключително интензивната вътрешна и външна мобилност на населението, валидността на получените данни е изключително кратка и вероятно не надхвърля повече от един-два месеца. Поради тези причини, данните не могат да бъдат използвани по адекватен начин от общинските съвети при вземане на решения за определяне на основата и размера на ТБО до следващото преброяване, т.е. след 10 г., в съответствие с действащите процедури в ЕС. Що се отнася до жилищния фонд като предмет на наблюдение при преброяването, тази информация няма практическо приложение за анализа и процедурата за определяне на ТБО.

Актуалните данни от регистрацията на лицата по постоянен и настоящ адрес под контрола на кметовете на общини и органите на МВР се отразяват в регистрите на населението и са достъпни за администрацията. Още повече, че предвид предстоящите парламентарни избори тези регистри следваше да са актуализирани и надеждни, вкл. и за целите на формиране на основата и размера на ТБО. В същото време, след 1989 г. процедурите и задълженията по функциониране на адресната регистрация в страната реално не са обект на ефективен контрол от страна на компетентните държавни органи. По този въпрос сме отправяли многобройни предложения до органите на изпълнителната и законодателна власт, по които не последва адекватна реакция, нито беше даден аргументиран отговор.

Принципът „замърсителят плаща“ беше приет в ЗМДТ в края на 2017 г. Оттогава до днес практическото му прилагане беше отлагано неколкократно. Обсъжданото сега предложение на НСОРБ е за поредно отлагане, макар и с видоизменени мотиви. Очевидно е, че отлаганията са само средство за отмяна на справедливостта, прозрачността и контрола при събирането на ТБО. Наясно сме, че винаги ще се намират предтексти за оправдания за несвършена работа, но целта на прилагането на „замърсителят плаща“ е точно обратната – работата да бъде извършена, и то - по най-ясния и справедлив начин, който се практикува във всички развити страни. Категорично се противопоставяме на манипулативното твърдение от страна на НСОРБ, „че новата формула драстично ще завиши таксата на голяма част от домакинствата за сметка на бизнеса, който в момента поема основната тежест на плащанията“. С въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ всички физически и юридически лица ще бъдат стимулирани да събират разделно отпадъците, а това ще намали както количеството, така и дължимия размер на таксата за битови отпадъци.

Като представителни организации на бизнеса в страната, настояваме промяната на базата на определяне на таксата да бъде приложена в срока, определен от ЗМДТ, и да бъдат отклонени решително всички опити за отлагане.

С УВАЖЕНИЕ,

ВАСИЛ ВЕЛЕВ
Председател на УС на АИКБ
и председател на АОБР за 2021 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ    

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР е против предложенията на НСОРБ за поредно отлагане на прилагането на новата база за определяне на такса битови отпадъци
БТПП - съорганизатор на онлайн конференция с компании от Пермския край
Предстоят двустранни бизнес събития с участие на фирми от различни региони на Русия Още
Покана за безплатни бизнес срещи в рамките на „Дни за технологичното и бизнес сътрудничество“
12 – 15 април 2021 г., по време на Hannover Messe Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Фискалната политика в България и възстановяването от пандемията
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Р България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.
Отразява тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурност и ефективност Още
Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Българската икономика преди и по време на коронавирусната пандемия: предизвикателства, възможности и перспективи в контекста на Европейския съюз
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Кръгова икономика: евродепутатите призовават за по-строги правила за потребление и рециклиране в ЕС
Настояват да бъде разширен обхватът на Директивата за екодизайн Още
ЕС предлага нова програма за Средиземноморието
Приоритетни сектори: създаване на растеж и работни места, инвестиране в човешки капитал и добро управление Още