Брой 28 (2283), 10-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС предлага нова програма за Средиземноморието


За да се даде нов тласък и да се укрепи стратегическото партньорство между Европейския съюз и неговите партньори от южното съседство, Европейската комисия и върховният представител приеха съвместно съобщение, предлагащо амбициозна и иновативна нова програма за Средиземноморието.

Новата програма се основава на убеждението, че чрез съвместна работа и в дух на партньорство, общите предизвикателства могат да бъдат превърнати във възможности от взаимен интерес за ЕС и южните му съседи. Тя включва специален икономически и инвестиционен план с цел стимулиране на дългосрочното социално-икономическо възстановяване в южното съседство. В рамките на новия Инструмент на ЕС за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) за периода 2021—2027 г. ще бъдат отпуснати до 7 милиарда евро за изпълнението на програмата, което би могло да мобилизира до 30 милиарда евро частни и публични инвестиции в региона през следващото десетилетие.

Новата програма се основава на пълния набор от инструменти на ЕС и предлага да се обединят силите в борбата с изменението на климата и ускоряването на екологичния и цифровия преход, както и да се използва техния потенциал, за да се поднови ангажиментът към споделените ценности, да се работи съвместно по отношение на принудителното разселване и миграцията и да се укрепи единството и решимостта на ЕС, неговите държави членки и южните съседни партньори за насърчаване на мира и сигурността в Средиземноморския регион. Новата програма е съсредоточена върху пет области на политиката:

  • Човешко развитие, добро управление и върховенство на закона: подновяване на споделения ангажимент към демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и отговорното управление;
  • Устойчивост, просперитет и цифров преход: подкрепа за издръжливи, приобщаващи, устойчиви и свързани икономики, които създават възможности за всички, особено за жените и младите хора;
  • Мир и сигурност: предоставяне на подкрепа на държавите за справяне с предизвикателствата в областта на сигурността и намиране на решения на продължаващите конфликти;
  • Миграция и мобилност: съвместно преодоляване на предизвикателствата на принудителното разселване и незаконната миграция и улесняване на безопасните законни пътища за миграция и мобилност;
  • Екологичен преход: устойчивост спрямо изменението на климата, енергетика и околна среда: използване на потенциала на нисковъглеродното бъдеще, защита на природните ресурси на региона и генериране на екологосъобразен растеж.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР е против предложенията на НСОРБ за поредно отлагане на прилагането на новата база за определяне на такса битови отпадъци
БТПП - съорганизатор на онлайн конференция с компании от Пермския край
Предстоят двустранни бизнес събития с участие на фирми от различни региони на Русия Още
Покана за безплатни бизнес срещи в рамките на „Дни за технологичното и бизнес сътрудничество“
12 – 15 април 2021 г., по време на Hannover Messe Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Фискалната политика в България и възстановяването от пандемията
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Р България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.
Отразява тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурност и ефективност Още
Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Българската икономика преди и по време на коронавирусната пандемия: предизвикателства, възможности и перспективи в контекста на Европейския съюз
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Кръгова икономика: евродепутатите призовават за по-строги правила за потребление и рециклиране в ЕС
Настояват да бъде разширен обхватът на Директивата за екодизайн Още
ЕС предлага нова програма за Средиземноморието
Приоритетни сектори: създаване на растеж и работни места, инвестиране в човешки капитал и добро управление Още