Брой 129 (134), 05-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК излиза със законодателно предложение за подобряване на защитата на потребителите в областта на финансовите услуги


Финансовата криза се превърна в криза на доверието на потребителите. Липсата на прозрачност, недобрата информираност за рисковете и неефективното разрешаване на конфликтите на интереси доведоха до широко разпространената практика на продаване на инвестиционни и застрахователни продукти на потребителите, които не съответстват на техните нужди. Това разклати доверието на потребителите във финансовия сектор. Освен това действащото законодателство не се разви достатъчно бързо, за да отрази нарастващата сложност на финансовите услуги.

Доверието на потребителите може да бъде подобрено само чрез предприемането на мерки за преодоляване на тези недостатъци, което ще постави стабилна основа за растежа в ЕС. За повишаването на доверието на потребителите и за засилването на икономическия растеж в дългосрочен и в средносрочен план са необходими силни, добре регулирани пазари на дребно, които отразяват максимално интересите на потребителите. Ето защо на 3 юли Комисията представи пакет от законодателни мерки, който повишава стандартите и отстранява пропуските с оглед увеличаването на ползите за потребителите. По-конкретно, пакетът предлага нови стандарти за представяне на информацията относно инвестициите, които са съобразени с потребителите, повишава стандартите за консултациите и прави по-строги някои правила за инвестиционните фондове с цел да се подсигури тяхното безопасно функциониране.

Мишел Барние, комисар за вътрешния пазар и услугите, заяви: „След най-голямата финансова криза в най-близката ни история финансовият сектор трябва да отреди централно място на интересите на потребителите. Продуктите за търговия на дребно трябва да бъдат по-сигурни, информационните стандарти — по-ясни, а за продавачите на продукти винаги трябва да важат най-високите стандарти. Ето защо приехме законодателен пакет, който е специално насочен към потребителите, така че те да могат да избират финансови продукти на базата на ясна и благонадеждна информация и на професионални съвети, с което интересите на потребителите излизат на преден план.“

Основни елементи на пакета

Пакетът включва три законодателни предложения: Предложение за регламент относно основни информационни документи за пакетите инвестиционни продукти на дребно (ПИПД), преразглеждане на Директивата относно застрахователното посредничество (ДЗП) и предложение за повишаване на защитата на купувачите на инвестиционни инструменти (понастоящем регламентирани в Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа — ПКИПЦК).

За повече информация: Интернет сайт на Европейската комисия

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е съорганизатор на бизнес форума „Франция – Югоизточна Европа”
Освен френски и български фирми присъстват и представители на бизнеса от 11 страни от Югоизточна Европа Още
Покана за участие в бизнес делегация до Сингапур
Ще бъде организиран двустранен форум с местни фирми, със съдействието на Бизнес федерацията на Сингапур Още
Израелски холдинг представи дейността си в БТПП
От своя страна Палатата очерта икономическата и нормативна рамка за правене на бизнес в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни в цялата страна по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Дните ще се състоят във Враца, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Лого на ЕС за биологични продукти – символ на доверие
„Листото“ върху опаковките на храни и напитки е сигурен знак за това, че купувате биологичен продукт Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Нови изисквания на Митническия съюз (Беларус – Казахстан - Русия) за предварително електронно подаване на информация за стоките, които се въвеждат на територията му
Изискванията са в сила от 17 юни т.г. Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Патентното ведомство приема предложения по проект на Закон за Камарата на представителите по индустриална собственост
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК излиза със законодателно предложение за подобряване на защитата на потребителите в областта на финансовите услуги
Пакет от законодателни мерки ще повиши стандартите и ще отстрани пропуските с оглед увеличаването на ползите за потребителите Още