Брой 86 (343), 07-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

EК предлага важен пакет от мерки за модернизиране, опростяване и укрепване на агрохранителната верига в Европа


Европейската комисия прие пакет от мерки за по-стриктно спазване на стандартите за здравеопазване и безопасност по цялата агрохранителна верига. Безопасността на храните е от съществено значение, за да се спечели доверието на потребителите и да се осигури устойчивост на производството на храни.

Пакетът от мерки предоставя модернизиран, опростен и съобразен в по-голяма степен с рисковете подход за защита на здравето, както и по-ефикасни инструменти за контрол, за да се гарантира ефективното прилагане на нормативната уредба за функционирането на хранителната верига.

Пакетът представлява отговор на призива за целесъобразно опростяване на нормативната уредба и по-интелигентно регулиране, като по този начин се намали административната тежест за предприятията и се опрости регулаторната среда. Особено внимание е обърнато на въздействието на тази нормативна уредба върху малките и средните предприятия (МСП) и микропредприятията, като те са освободени от действието на нейните елементи, които причиняват най-големи разходи и са най-обременяващи.

Понастоящем законодателството на ЕС в областта на хранителната верига се състои от почти 70 нормативни акта. Чрез приетия пакет за реформи те ще бъдат сведени до 5 нормативни акта, а бюрокрацията в процесите и процедурите за земеделските производители, животновъдите и стопанските субекти в хранителната промишленост (производители, преработватели и дистрибутори) ще се намали, за да могат те по-лесно да извършват професионалната си дейност.

Предприятията ще ползват опростена нормативна уредба, основана на научните достижения и оценка на риска, която ще доведе до намаляване на административната тежест и до по-ефикасни процеси и мерки за финансиране и засилване на контрола, както и за ликвидиране на болести по животните и вредители по растенията. Потребителите ще се възползват от по-безопасни продукти и от по-ефективна и по-прозрачна система за контрол по цялата верига.

Основни елементи на предложението:

  1. Комисията отчете необходимостта от укрепване на инструментите, с които разполагат компетентните органи в държавите членки, за да контролират спазването на законодателството на ЕС на местно равнище (чрез проверки, инспекции и изпитвания).
  2. Избухналите напоследък скандали с храни показаха още веднъж необходимостта от по-ефективни действия от страна на правоприлагащите органи, за да бъдат защитени потребителите и коректните предприятия от рискове (също и в икономическо отношение), които могат да възникнат в резултат от нарушения на нормативната уредба по веригата.
  3. При новата нормативна уредба се прилага подход за отчитане в по-голяма степен на рисковете, което ще позволи на компетентните органи да съсредоточат ресурсите си върху по-важните проблеми.
  4. Сегашната система от такси за финансиране на ефективния контрол в рамките на устойчива система по протежение на цялата верига ще бъде разширена, така че да обхване и други сектори по веригата, в които понастоящем не се прилагат такива такси.
  5. Микропредприятията ще бъдат освободени от тези такси, за да не бъде засегната тяхната конкурентоспособност, но контролът ще се прилага и към тях.
  6. От държавите членки ще се изисква също така изцяло да включат в своите национални планове за контрол проверки за борба с измамите и да гарантират, че е определен действително възпиращ размер на финансовите санкции за случаи на такива измами.

Повече по темата ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в семинар „Стандартите GS1 в търговията и логистиката. Маркиране на стоки с баркод ”
Семинарът ще се проведе на 14 май във Видин Още
Безплатни консултации по трудовоправни и осигурителни отношения
Консултациите се изготвят съобразно действащата нормативна уредба, съдебна практика, указанията, разясненията, инструкциите и др. документи Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дни на отворени врати в Информационния център на ЕС в София по повод Деня на Европа – 9 май
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В две наредби са въведени нови европейски изисквания
Определят се процедурите за оценяване на съответствието между продуктовите групи от енергопотреблението Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
За ратификация е предложено споразумението с ЕБВР за предоставяне на подкрепа при изпълнението на европроекти
Таксите за технически услуги, свързани с изпълнението на инвестиционни проекти по ОП „Конкурентоспособност”, ще се признават за допустими разходи
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EК предлага важен пакет от мерки за модернизиране, опростяване и укрепване на агрохранителната верига в Европа
Усъвършенствана нормативна уредба цели да гарантира по-безопасни храни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество