Брой 207 (212), 24-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия подкрепя засиленото сътрудничество по данъка върху финансовите сделки


Десетте държави от ЕС, които желаят да въведат европейски данък върху финансовите сделки (ДФС) чрез засилено сътрудничество, следва да получат разрешение за това, тъй като всички правни условия за подобна мярка са изпълнени — това е основното заключение на предложението за решение на Съвета, прието вчера от Европейската комисия. Наред с това се посочва, че засиленото сътрудничество във връзка с ДФС ще донесе не просто „незабавни и конкретни предимства“ за участващите държави, но и ще подпомогне по-доброто функциониране на единния пазар за Съюза като цяло.

През последните няколко седмици десет държави членки на ЕС отправиха официално искане до Комисията за засилено сътрудничество по отношение на въвеждането на ДФС1. Всички те се позоваха на предложението на Комисията за ДФС, което ще бъде използвано като основа за по-нататъшни действия (вж. IP/11/1085). След като минималният брой държави членки се присъединиха към инициативата, Комисията пристъпи незабавно към анализ на исканията им, за да провери дали те отговарят на условията за засилено сътрудничество, заложени в Договорите. Комисията запази пълна безпристрастност и анализира последствията както за участващите, така и за неучастващите държави членки, а също и за ЕС като цяло. Затова беше проучено например дали засиленото сътрудничество в тази област ще допринесе за постигането на целите и интересите на ЕС, дали то няма да се отрази неблагоприятно върху единния пазар и дали ще бъдат спазени правата, компетенциите и задълженията на неучастващите държави (вж. MEMO/12/799 за пълно описание на условията). Всяка държава от ЕС, която желае да се присъедини на по-късен етап, може да го стори при същите условия като държавите, участвали от самото начало. В предложеното вчера решение Комисията формулира заключението, че всички правни условия са изпълнени и че няма пречки пред въвеждането на ДФС на равнище ЕС в държавите членки, които желаят да се възползват от подобна мярка.

В текста на предложението се описва по какъв начин общият ДФС, приложен от ключова група държави, би бил едновременно благоприятен и навременен. На първо място, той би укрепил единния пазар, като внесе опростяване и тушира изкривяванията на конкуренцията вследствие разнообразието от национални подходи. Фирмите във всичките 27 държави членки ще се възползват от по-ниските разходи за спазване на законодателството и по-голямата правна сигурност, ако значителна част от участниците на пазара на ЕС прилага единна система. Второ, в резултат на въвеждането на ДФС финансовият сектор ще обслужва по-справедливо обществената хазна. Този данък би поставил финансовия сектор на равна нога с другите отрасли в усилията за покриване на предизвиканите от кризата разходи. И накрая, общият ДФС би повишил ефективността на финансовите пазари, като ги отдалечи от приличната на хазарт търговия за сметка на по-стабилни дейности в услуга на реалната икономика.

Следващи стъпки

Днешното предложение за решение на Съвета е важна процедурна стъпка в процеса на засилено сътрудничество. То трябва да бъде прието с квалифицирано мнозинство от държавите членки и одобрено от Парламента, за да могат десетте участващи държави да получат право на действие. По-късно тази година Комисията смята да представи за обсъждане и приемане от страна на участващите държави членки на важно предложение относно хармонизирането на ДФС. То ще бъде до голяма степен съобразно с първоначалното предложение за ДФС, представено от Комисията през септември 2011 г., както поискаха в своите писма държавите от ЕС. Комисията обаче ще проучи внимателно дали са необходими някои корекции, отразяващи по-малкия брой държави членки, които биха прилагали този данък.

Контекст

През септември 2011 г. Европейската комисия представи предложение за обща система за данък върху финансовите сделки, с цел да се подобри функционирането на вътрешния пазар в тази област. Освен това бе счетено, че хармонизираният данък ще осигури допълнителни приходи от 57 милиарда евро годишно, което ще означава подобаващо участие на финансовия сектор в оздравяването на публичните финанси, ще допринесе за една по-отговорна търговия и ще даде възможност за съгласуван подход към облагането на този сектор в рамките на единния пазар.

След интензивни дебати на заседанията на Съвета по икономически и финансови въпроси през юни и юли 2012 г. бе постигнат консенсус, че по този въпрос няма да има единодушие в разумен срок. По това време вече бе обособена влиятелна ключова група от държави членки, които поискаха да пристъпят към прилагането на обща система за данък върху финансовите сделки посредством засилено сътрудничество.

На 28 септември 2012 г., точно една година след първоначалното предложение на Комисията, Франция и Германия изпратиха писмо до комисар Шемета с официално искане за засилено сътрудничество въз основа на предложението на Комисията. Подобни писма последваха от Австрия, Белгия, Гърция, Италия, Португалия, Словакия, Словения и Испания. Съгласно Договорите са необходими минимум девет държави членки, за да бъде разрешено засилено сътрудничество и този минимум бе постигнат.
 

------------------------------------
1
: Германия, Франция, Австрия, Белгия, Португалия, Словения, Гърция, Италия, Испания и Словакия

НОВИНИ ОТ БТПП
Трудовите и осигурителните отношения често са обект на критика от страна на социалните партньори
Юбилейна конференция отбеляза 10-годишнината на Катедра „Трудово и осигурително право” Още
Представители на голям строително-инвестиционен консорциум от Шанхай посетиха БТПП
Консорциумът планира да открие представителство у нас Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Винпром Пещера – със златен медал от конкурс в Сан Диего, САЩ
Българските вина се състезаваха с над 1500 представители на винената индустрия в ценови диапазон до 250 долара за бутилка вино Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
БИЗНЕС СРЕДА
Членството в ЕС пришпорва реформите за правене на бизнес в Европа и Централна Азия
България заема 66-о място , в класацията на Световната банка "Doing Business 2013” Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Промени във функционалността на БИМИС и калкулатора от консултационния модул ITMS
Целта е по-нататъшно прецизиране на формирането на основите за определяне размера на държавните вземания и подобряване начина на контрол на попълването на данните Още
Започва обсъждането на новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че тези искания ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия подкрепя засиленото сътрудничество по данъка върху финансовите сделки
Всички правни условия са изпълнени и няма пречки пред въвеждането на този данък на равнище ЕС в държавите членки, които желаят да се възползват от подобна мярка Още