Брой 178 (183), 14-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

„Син растеж“: EК представя перспективите за устойчив растеж, създаван от морския сектор и сектора на мореплаването


За да излезе от кризата, Европа се нуждае от приноса на всички сектори на своята икономика. В приетото вчера, 13 септември, съобщение относно „Синия растеж“ Европейската комисия представя обнадеждаващи признаци за перспективите за икономически растеж и заетост в икономиката на морския сектор и сектора на мореплаването, за да се помогне на икономическото възстановяване на Европа. Тези икономически сектори осигуряват работни места за 5,4 млн. души и допринасят с обща брутна добавена стойност в размер на около 500 млрд. евро. До 2020 г. те трябва да нараснат съответно на 7 млн. души и близо 600 млрд. евро. За реализиране на този потенциал Комисията констатира, че трябва да бъдат премахнати препятствията, спъващи растежа, и да бъдат приложени интелигентни решения за стимулиране на нови сектори. Чрез насърчаване на морските научни изследвания и иновации, оказване подкрепа на иновационните малки и средни предприятия, удовлетворяване на потребностите в областта на уменията и поощряване на иновационните продукти и решения Европа може да отключи неизползвания потенциал за растеж в синята си икономика, като същевременно съхранява биологичното разнообразие и опазва околната среда. Традиционните сектори, като морският транспорт и морският и крайбрежният туризъм, ще повишат конкурентоспособността си. Развиващите се и нововъзникващите сектори, като например възобновяемата енергия от океана и „сините“ биотехнологии, могат да станат ключ към създаването на повече работни места, към по-чиста енергия и повече продукти и услуги.

Със съобщението на ЕК се слага началото на процес, който твърдо ще постави синята икономика в дневния ред на държавите членки, регионите, предприятията и гражданското общество. В съобщението се описва как държавите членки и политиките на ЕС вече подкрепят синята икономика. По-нататък в него се посочват пет конкретни области с особен потенциал за растеж, в които целевите действия биха могли да осигурят допълнителен стимул: i) морския, крайбрежния и круизния туризъм, ii) „синята“ енергия, iii) морските минерални ресурси, iv) аквакултурите и v) „сините“ биотехнологии.

В близко бъдеще ще стартира набор от инициативи на Комисията с цел проучване и развиване на потенциала за растеж в тези области, включващи съобщения относно крайбрежния и морския туризъм, океанската енергия, „сините“ биотехнологии и добива на морски минерални ресурси, както и стратегически насоки относно аквакултурите. Всички инициативи ще бъдат предприети в консултация с държавите членки и съответните заинтересовани страни.

Контекст

„Синият растеж“е приносът на Интегрираната морска политика на ЕС към постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Въз основа на своето Проучване относно „синия растеж“ Комисията изгради цялостна картина на икономическите мащаби и заетостта в морския сектор и сектора на мореплаването в Европа и също така разгледа въпроса каква би могла да е реалната посока на развитие на тези сектори през следващите години и къде има особен потенциал за иновации и нови работни места.

Проучването установи, че крайбрежният и морският туризъм е най-големият свързан с морето сектор по брутна добавена стойност и заетост и се очаква той да нарасне с 2—3 % до 2020 г., а от круизния туризъм се очаква до 2020 г. да създаде 100 000 нови работни места в сравнение с 2010 г. Тъй като се очаква инсталираната мощност за получаване на енергия от океана в световен мащаб да се удвоява ежегодно в близко бъдеще, пазарната реализация на технологиите за получаване на енергия от вълните и от приливите и отливите ще се подобри чрез намаляване на разходите за технологии. Според приблизителни оценки общият годишен оборот в добива на морски минерални ресурси се очаква да нарасне практически от нула на 5 млрд. евро през следващите 10 години и до 10 млрд. евро в периода до 2030 г. Аквакултурите в ЕС могат да допринесат за здравословен хранителен режим, ако може да се постигне същият темп на растеж, както извън ЕС. През следващите десетина години секторът на „сините“ биотехнологии трябва да започне да снабдява пазарите на масови продукти, включително козметични, хранителни и фармацевтични продукти, химикали и биогорива.

Линк към Доклада за напредъка на Интегрираната морска политика: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_en.htm

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейската среща на МОР: Необходимо е по-задълбочено провеждане на реформите
Председателят на Палатата представи позицията на БТПП и коментира реалното икономическо състояние на страната ни Още
Нови членове на БТПП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Присъединете се към нощта на учените и покажете популярно постиженията си - 28 септември, София
Евразийски Ивент Форум, Санкт Петербург, Руска Федерация
ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА
Зърнен бюлетин на ИПИ за септември: Цените остават на високи нива
При царевицата се наблюдава известно свиване на търсенето, особено от производителите на етанол Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Новият Закон за виното и спиртните напитки - в сила от 16 септември
Законът е изцяло хармонизиран с правото на Европейския съюз Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Син растеж“: EК представя перспективите за устойчив растеж, създаван от морския сектор и сектора на мореплаването
Крайбрежният и морският туризъм е най-големият свързан с морето сектор по брутна добавена стойност и заетост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство