Брой 76 (333), 17-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия предлага мерки за повече прозрачност по социални и екологични въпроси


Европейската комисия предложи на 16 април изменение на съществуващото законодателство в областта на счетоводството с цел да се подобри прозрачността при някои големи предприятия по социални и екологични въпроси. Засегнатите дружества ще трябва да оповестяват информация относно политиките, рисковете и резултатите по отношение на въпросите, свързани с околната среда, социалните аспекти и аспектите ,свързани със служителите, зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите, както и многообразието в управителните съвети.

Съгласно предложението от големите дружества с над 500 служители ще се изисква да оповестяват подходяща и съществена информация по екологични и социални въпроси в своите годишни отчети. Възприемането на този подход гарантира, че административната тежест е сведена до минимум. Ще се предоставя кратка информация, която е необходима, за да се добие представа за развитието, резултатите или позицията на дружеството, вместо да се изготвя цялостен и подробен доклад за устойчивостта. Ако докладването в определена област няма отношение към дадено дружество, то няма да бъде задължено да докладва, а само ще трябва да обясни защо тази област не го засяга. Освен това оповестяването може да става на равнище група, а не от всяко отделно дружество в рамките на групата.

Предложената мярка е замислена като незадължителна и оставя на дружествата значителна свобода да оповестяват значима информация по начина, който те считат за най-полезен. Дружествата могат да използват международни или национални насоки, които считат за подходящи (например инициативата на ООН „Глобален договор“, ISO 26000 или германския кодекс за устойчивост).

По отношение на прозрачността относно многообразието в управителните съвети, от големите публично търгувани дружества ще се изисква да предоставят информация относно своята политика за многообразие, обхващаща възраст, пол, географски произход, образование и професионален опит. В оповестяването ще се описват целите на политиката, как се прилага тя и резултатите от нея. Дружествата, които не прилагат политика за многообразие, ще трябва да обяснят защо това е така. Този подход е в съответствие с общата рамка на ЕС за корпоративното управление.

Действащото законодателство на ЕС, по-специално Четвъртата директива в областта на дружественото право относно годишните счетоводни отчети, засяга оповестяването на нефинансова информация по начин, който позволява на дружествата да решат дали да публикуват определена информация относно екологични, социални и други аспекти на техните дейности. Изискванията на съществуващото законодателство обаче се оказаха неясни и неефективни и се прилагаха по различни начини в различните държави членки. Понастоящем по-малко от 10 % от най-големите дружества в ЕС оповестяват редовно такава информация. С течение на времето някои държави членки въведоха изисквания за оповестяване на информация, които надхвърлят тези в Четвъртата директива в областта на дружественото право. Например през 2006 г. Обединеното кралство въведе законодателство, което в момента се актуализира; Швеция прие законодателство през 2007 г., Испания — през 2011 г., през същата година Дания измени своето законодателство, а последната актуализация във Франция е от май 2012 г.

Разходите, свързани с изискванията за оповестяване за големите предприятия, са пропорционални на стойността и полезността на информацията и на големината и сложността на предприятията.

На 6 февруари 2013 г., Европейският парламент прие две резолюции („Корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж“ и „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“), в които се признава значението на прозрачността на дружествата по екологични и социални въпроси.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с ръководството на Оперативна програма "Конкурентоспособност"
Обсъдиха се конкретни предложения на бизнеса по схемите за технологична модернизация, внедряване на иновативни продукти…. Още
Семинар за приложението на Европейските структурни фондове в отбранителния сектор
Възможности за използване на европейските средства, инициативи и инструменти за поддържане на конкурентна отбранителна технологична и индустриална база Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Тенденциите в българското мебелно производство ще представят изложенията ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост е организатор на конкурса за най-добра мебел, произведена в България Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международно изложение “Import Goods Fair 2013”, Сеул, Република Корея
ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА
Ръст от 2,8% на ИТ пазара в България
Повишението е незначително и не може да навакса загубите, причинени от кризата, коментират анализатори Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Агенция "Митници" публикува новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че предложенията ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага мерки за повече прозрачност по социални и екологични въпроси
От големите дружества с над 500 служители ще се изисква да оповестяват подходяща и съществена информация по екологични и социални въпроси в своите годишни отчети Още
СЪОБЩЕНИЯ
Портал в помощ на европейските МСП по въпросите на интелектуалната собственост в АСЕАН