Брой 100 (105), 23-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Нова Европейска програма за потребителите – насърчаване на доверието и растежа чрез поставяне на потребителите в основата на единния пазар

Разходите на потребителите възлизат на 56 % от БВП на ЕС и това показва в колко голяма степен потребителите могат да стимулират европейската икономика. Само уверени потребители с реални права могат изцяло да използват потенциала на единния пазар и да насърчават новаторството и растежа. Ето защо стратегическата визия на Европейската комисия за политиката на ЕС за защита на потребителите за идните години, която бе приета на 22 май, цели да осигури възможно най-голямо участие на потребителите и доверие в пазара. Изградена около четири главни цели, Европейската програма за потребителите е насочена към повишаване на доверието чрез по-голяма сигурност за потребителите, по-големи познания, по-активно правоприлагане и осигуряване на средства за правна защита, както и адаптиране на правата на потребителите и политиките в тази област към промените в обществото и в икономиката. Програмата също така представя редица ключови дейности, които трябва да бъдат осъществени до 2014 г.

Европейските потребители се ползват с едни от най-широкообхватните права и защита в света, независимо дали става дума за защита от стоки, които не са безопасни, от заблуждаваща реклама, непредвидими разходи при роуминг или съмнителни практики онлайн, или за съдействие, когато възникнат проблеми.

Въпреки че ЕС разполага със значително като обем законодателство за защита на потребителите, а потребителското измерение е важна част от много политики на ЕС, е необходима цялостна рамка, която да решава както актуалните предизвикателства, като цифровизацията на ежедневието и стремежа към по-устойчиви модели на потребление, така и специфичните нужди на уязвимите потребители.

Четири основни цели

Програмата за потребителите представя мерки, насочени към постигане на четири основни цели, насочени към повишаване на потребителското доверие.

  • По-голяма сигурност за потребителите: за стоки, услуги и храни, укрепване на регулаторната рамка и осигуряване на по-ефикасно наблюдение на пазара.

По-големи познания: за да се справят с нарастващата сложност на пазарите, където потребителите се нуждаят от точните средства и информация, за да разбират всичко необходимо — от реалните разходи за потребителските кредити до намиране на компетентния орган, до който да

  • се подаде жалба. Това е важно както за потребителите, така и за търговците, а ролята на организациите на потребителите е от ключово значение.
  • По-добър контрол и осигуряване на средства за правна защита, без които правата не могат да съществуват на практика. Това е от още по-голямо значение с оглед на обстоятелството, че вредата за европейските потребители в резултат на проблеми, водещи до подаване на жалба, се изчислява на около 0,4 % от БВП на ЕС. Важна роля в тази връзка играят мрежите за прилагане на законодателството за защита на потребителите.
  • Съобразяване на политиката с промените в обществото и гарантиране на нейната връзка с ежедневието: с цел адаптиране на правата на потребителите към цифровата ера и справяне с проблемите, които срещат потребителите онлайн; за да се отразят нуждите на уязвимите потребители; за да се улесни устойчивият избор.

Програмата подкрепя потребителските интереси в ключови сектори:

  • Храни: с цел гарантиране на устойчивост и безопасност.
  • Енергия: така че потребителите да могат да получат на либерализирания пазар най-доброто качество предвид вложените средства и да управляват по-добре своето потребление на енергия.
  • Финанси: с цел защита на финансовите интереси на потребителите и за да им се предоставят необходимите инструменти за управление на техните финанси. 
  • Транспорт: с цел адаптиране на законодателството към съвременните модели на пътуване и подкрепа за устойчивата мобилност.
  • Цифрови технологии: с цел да се разрешават проблемите на потребителите и да се гарантира тяхната защита онлайн.

За повече информация:
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/index_en.htm#agenda

 


 

НОВИНИ ОТ БТПП
Агенция Fitch се запозна с очакванията на членовете на БТПП за стопанската конюнктура в страната
Обсъдени бяха области на бъдещо сътрудничество между Агенцията и БТПП Още
Среща с новия посланик на България в Бразилия
Обсъдени бяха възможности за увеличаване на българския износ Още
БТПП ВИ ПОЗДРАВЯВА СЪС СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК 24 МАЙ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Доклад на АДФИ: открити са нарушения в 60% от обществените поръчки у нас
Резултатите от инспекционната дейност показват, че областта на обществените поръчки остава високо рискова Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Стартира процесът за преместване на държавни административни структури извън столицата
Подготвя се дългосрочен план, свързани с деконцентрация на структури на държавната администрация Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова Европейска програма за потребителите – насърчаване на доверието и растежа чрез поставяне на потребителите в основата на единния пазар
Приета е стратегическата визия за политиката на ЕС за защита на потребителите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен икономически форум „Марица”, 6 – 7 юни 2012 г., Пловдив
Дискусионни форуми, изложение и среща на високо ниво в рамките на генералните асамблеи на CEN и CENELEC