Брой 100 (105), 23-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Доклад на АДФИ: открити са нарушения в 60% от обществените поръчки у нас

2458 нарушения при 821 процедури за обществени поръчки на стойност 1,1 млрд. лв. са констатирали служителите на Агенцията за държавна финансова инспекция през 2011 г. Това представлява 60% от общо проверените през годината 1368 обществени поръчки на стойност 1,5 млрд. лв., сочи отчетът за дейността на АДФИ за миналата година, одобрен на днешното правителствено заседание.

Установени са и 358 случая на обща стойност над 228 млн. лв., при които не са проведени съответните процедури за обществени поръчки при наличие на основанията за това. Тези случаи са най-тежкото нарушение в областта на обществените поръчки. Най-много непроведени процедури има в общините (167) и в търговските дружества с държавно участие в капитала (72).

За нарушения при обществените поръчки са съставени 2163 акта за административни нарушения срещу 765 лица, като за случаите на непровеждане на съответните процедури е уведомена прокуратурата.

Резултатите от инспекционната дейност показват, че областта на обществените поръчки остава високо рискова. Действащата до м. юли 2011 г. нормативна уредба не даваше възможност на АДФИ по своя инициатива да определи обектите на контрол в областта на обществените поръчки – агенцията възлагаше финансови инспекции само по постъпили сигнали и искания. С въведените законови промени АДФИ получи право да проверява обществени поръчки въз основа на годишен план, изготвен след анализ и оценка на рискови фактори. Това ще засили превенцията, ще намали риска от безконтролно разходване на публичните финанси и ще има дисциплиниращ ефект върху възложителите на обществени поръчки.

Инспекторите на АДФИ са констатирали през миналата година виновно причинени вреди на стойност 6,6 млн. лв. За вреди в размер на 2,1 млн. лв. са съставени 44 акта за начет срещу 99 длъжностни лица, а за останалите са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред. По време на инспекциите са предотвратени и възстановени вреди за 498 хил. лв., които са в резултат на събрани вземания от недължимо изплатени суми по договори. Това показва, че контролната дейност на АДФИ, освен санкциониращ, има и превантивен ефект, който води до намаляване на риска от безконтролно разходване на публичните финанси.

През 2011 г. са издадени 1934 наказателни постановления по образувани административнонаказателни производства, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 2,4 млн. лв. По компетентност на прокуратурата са изпратени 123 доклада от финансови инспекции.

С промените в законодателството през 2011 г. за първи път се въведе изискването за оповестяване по тримесечия на резултатите от всяка финансова инспекция на интернет страницата на агенцията. Резултатите са обект на сериозен обществен интерес, а публикуването им осигурява прозрачност за работата на финансовите инспектори.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Агенция Fitch се запозна с очакванията на членовете на БТПП за стопанската конюнктура в страната
Обсъдени бяха области на бъдещо сътрудничество между Агенцията и БТПП Още
Среща с новия посланик на България в Бразилия
Обсъдени бяха възможности за увеличаване на българския износ Още
БТПП ВИ ПОЗДРАВЯВА СЪС СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК 24 МАЙ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Доклад на АДФИ: открити са нарушения в 60% от обществените поръчки у нас
Резултатите от инспекционната дейност показват, че областта на обществените поръчки остава високо рискова Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Стартира процесът за преместване на държавни административни структури извън столицата
Подготвя се дългосрочен план, свързани с деконцентрация на структури на държавната администрация Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова Европейска програма за потребителите – насърчаване на доверието и растежа чрез поставяне на потребителите в основата на единния пазар
Приета е стратегическата визия за политиката на ЕС за защита на потребителите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен икономически форум „Марица”, 6 – 7 юни 2012 г., Пловдив
Дискусионни форуми, изложение и среща на високо ниво в рамките на генералните асамблеи на CEN и CENELEC