Брой 145 (150), 27-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия подготвя промяна в графиците за търгове на квоти за емисии


След като в средата на април Европейската комисия започна преглед на графиците за провеждане на търговете на квоти за емисии по Схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, тя предлага решение, с което да бъдат разяснени разпоредбите на Директивата за СТЕ, свързани с тези графици.

В третата фаза на СТЕ на ЕС, обхващаща периода 2013—2020 г., се предвижда разпределянето чрез търг на по-голямо количество квоти, като приходите ще бъдат за държавите членки.

Преразпределяне на тръжни количества

Разпределението на продаваните на търг количества квоти за осемте години на третия период на търговия бе уредено с регламент на Комисията от 2010 г. През 2011 г. бе взето решение това разпределение да се измени и някои тръжни количества от 2013 г. и 2014 г. да бъдат изтеглени за 2012 г. с цел да се осигури плавен преход от фаза 2 към фаза 3. Макроикономическите условия през последните години дават повод за ново изменение, при което някои тръжни количества, предвидени за 2013—2015 г., да бъдат отложени за края на фаза 3.

За да бъдат осъществени съответните мерки и да се осигури стабилност на пазара, необходима за евентуално изменение на тръжния график, Комисията представи на 25 юли т.г. предложение за специфично техническо изменение на Директивата за СТЕ, в което се уточнява, че при извънредни обстоятелства графикът за провеждане на търгове в рамките на даден период на търговия може да бъде променян от Комисията посредством изменение на Регламента относно търговете на квоти за емисии, с цел да се осигури правилно функциониране на пазара на въглероден диоксид.

Комисията също така представи пред Комитета на ЕС по изменението на климата проект на изменение на Регламента относно търговете на квоти за емисии с цел да получи становища на ранен етап относно количеството продавани на търг квоти, които да бъдат отложени за края на програмния период.

СТЕ на ЕС обхваща около 11 000 промишлени инсталации и 45 % от емисиите в ЕС. От тази година в схемата е включен и секторът на въздухоплаването.

По време на третата фаза от СТЕ (2013—2020 г.) емисиите от промишлени инсталации трябва да бъдат съкратени с 21 % под нивата от 2005 г.

Основните промени в третия етап на търговия са следните:

  • преминаване от национални лимити към общи европейски лимити за всеки отделен сектор;
  • преминаване от предимно безплатно разпределяне на квоти към механизъм, при който над половината квоти ще бъдат разпределяни чрез търг;
  • хармонизиране на правилата за безплатно разпределяне на квоти въз основа на амбициозни показатели, валидни за целия ЕС.

Допълнителна информация за СТЕ на ЕС е публикувана на адрес: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване на БТПП: Само 30% одобряват прехвърлянето на административни структури от София в други градове на страната
Преобладава мнението, че не е направена оценка на въздействието Още
БТПП участва в КС към Пакта за индустриална стабилност
Експертна група ще разработи нов механизъм за договаряне на енергия с големите индустриални енергийни консуматори Още
Покана за участие в бизнес делегация до Сингапур
Ще бъде организиран двустранен форум с местни фирми, със съдействието на Бизнес федерацията на Сингапур Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Покана за участие в Първо мобилно туристическо изложение във Враца
Участието в изложението е безплатно Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Доклад на УНКТАД: Инвестициите в България през 2011 съставляват 0,15% от всички инвестиции по света
Българската агенция за инвестиции очаква ръст на преките чужди инвестиции с около 10-15% тази година Още
НСИ: Бизнес климатът през юли се подобрява
Подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия подготвя промяна в графиците за търгове на квоти за емисии
Схемата за търговия с емисии на ЕС обхваща около 11 000 промишлени инсталации Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство