Брой 145 (150), 27-07-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Бизнес климатът през юли се подобрява


Бизнес климатът през юли се е подобрява, като общият показател се увеличава с 1.1 пункта спрямо равнището си от предходния месец. Подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Промишленост
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността" през юли нараства с 1.9 пункта главно поради повишаване на оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата на НСИ регистрира увеличение на осигуреността на производството с поръчки (от страната и чужбина), като и прогнозите по отношение на производствената активност през следващите три месеца са по-благоприятни.

Средното натоварване на мощностите през юли 2012 г. се увеличава с 1.4 пункта в сравнение с април и достига 71.3%. Предприятията съобщават за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци.

Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната.

По отношение на продажните цени мениджърите продължават да очакват повишение през следващите три месеца.

Строителство
През юли 2012 г. съставният показател „бизнес климат в строителството" се повишава с 1.6 пункта, което се дължи на по-оптимистичните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява, като прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с юни.

Производственият график е осигурен с договори за 5.5 месеца, като се регистрира понижение от 0.5 месеца спрямо оценката през април. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са по-неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми остават основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в отрасъла. През юли в сравнение с предходния месец се засилва отрицателното влияние на фактора „конкуренция в бранша" (със 7.3 пункта).

По отношение на продажните цени в бранша очакванията на предприемачите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 1.4 пункта поради подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Повишен оптимизъм се забелязва и в очакванията им по отношение на продажбите и поръчките към доставчиците (фиг. 14) през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да е един от основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в отрасъла, макар през юли негативното й влияние в сравнение с предходния месец да намалява. Същевременно обаче отрицателното въздействие на фактора „търсене" се увеличава (с 6.0 пункта), измествайки конкуренцията в бранша на трето място по степен на влияние.

По отношение на продажните цени очакванията на търговците са в посока на увеличение през следващите три месеца.

Услуги
През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 1.5 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но в очакванията за следващите три месеца анкетата регистрира известен песимизъм.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в отрасъла.

Очакванията на преобладаващата част от мениджърите относно продажните цени са за запазване на равнището им през следващите три месеца.

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкетно проучване на БТПП: Само 30% одобряват прехвърлянето на административни структури от София в други градове на страната
Преобладава мнението, че не е направена оценка на въздействието Още
БТПП участва в КС към Пакта за индустриална стабилност
Експертна група ще разработи нов механизъм за договаряне на енергия с големите индустриални енергийни консуматори Още
Покана за участие в бизнес делегация до Сингапур
Ще бъде организиран двустранен форум с местни фирми, със съдействието на Бизнес федерацията на Сингапур Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Покана за участие в Първо мобилно туристическо изложение във Враца
Участието в изложението е безплатно Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Доклад на УНКТАД: Инвестициите в България през 2011 съставляват 0,15% от всички инвестиции по света
Българската агенция за инвестиции очаква ръст на преките чужди инвестиции с около 10-15% тази година Още
НСИ: Бизнес климатът през юли се подобрява
Подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите - влошаване Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия подготвя промяна в графиците за търгове на квоти за емисии
Схемата за търговия с емисии на ЕС обхваща около 11 000 промишлени инсталации Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство