Брой 101 (106), 28-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Доклад на Европейската мрежа по конкуренция


Европейската мрежа по конкуренция (ECN) публикува на 24 май доклад, в който се посочва, че за земеделските производители, доставчиците и потребителите има полза от активното прилагане на законодателството в областта на конкуренцията в сектора на храните в цяла Европа, по-специално на равнище преработка и производство. В доклада се посочва, че през последните години секторът на храните е приоритет на органите за защита на конкуренцията в Европа и че техните действия са се задълбочили, откакто през 2007 г. избухна кризата с цените на храните. В ЕСN са обединени Европейската комисия и националните органите за защита на конкуренцията в 27-те държави членки.

В доклада се предоставя подробна информация относно това как функционира конкуренцията в сектора на храните на базата на най-новите действия, предприети от страна както на Европейската комисия, така и на националните органи за защита на конкуренцията.

От 2004 до 2011 г. европейските органи за защита на конкуренцията са разследвали над 180 случая на нарушаване на антитръстовите правила, взели са около 1 300 решения за сливане и са предприели повече от 100 дейности по мониторинг. По-голяма част от случаите се отнасят до дейности за преработка и производство, а по-малка — до сектора за търговия на дребно. Забранени са повече от 50 картела, които включват фиксиране на цени, разпределяне на пазари и на клиенти и обмен на чувствителна търговска информация, както и практики за отстраняване на конкуренти, които са в ущърб на земеделските производители или на доставчиците.

В рамките на своите дейности по мониторинг на пазара органите за защита на конкуренцията анализираха как функционират пазарите за храни. Много от тези дейности по мониторинг показаха, че са налице редица причини, обясняващи неблагоприятните пазарни фактори, които са различни от липсата на конкуренция между участниците на пазара

Органите за защита на конкуренцията призовават също така за регулаторна реформа, като изменение или отмяна на закони, затрудняващи развитието на магазини за търговия на дребно, и приемане на кодекси или на закони за справяне с нелоялните търговски практики.

Накрая, органите за защита на конкуренцията приканват производителите да увеличат ефективността и да укрепят своята позиция във веригата на добавената стойност, като например създадат кооперации.

Секторът на храните ще продължава да бъде основен приоритет за европейските органи за защита на конкуренцията. Понастоящем те разследват още около 60 антитръстови случая и извършват допълнителни дейности по мониторинг. Както и в миналото те ще продължат да координират своите действия чрез Европейската мрежа по конкуренция и ще доразвият това сътрудничество в бъдеще.

Контекст

Докладът се представя в отговор на искания на членове на Европейския парламент за разяснения относно действията, предприети от органите за защита на конкуренцията в сектора на храните. Той е изготвен също така вследствие на Съобщението на Комисията „По-добре функционираща верига на предлагането на храни“ от 28 октомври 2009 г.

В Съобщението се отправя призив за общ подход на органите за защита на конкуренцията в рамките на Европейската мрежа по конкуренция с цел по-ефикасно установяване на специфичните проблеми, характерни за пазарите на хранителни продукти, и за съгласуване на бъдещите действия.

Допълнителна информация: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкета „Необходимостта от финансиране за малкия и средния бизнес”
Проучването е във връзка с дейността на фондовете, лицензирани по инициативата Джеръми Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕКОЛОГИЯ, СО2
МОСВ учредява призове към бизнеса в рамките на Национална кампания "Зелена България" 2012
Крайният срок за приемане на предложенията е 13 юни 2012 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинари по безопасност и здраве при работа
Покана от Международна младежка камара – България
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006
Българският институт за стандартизация предлага сертификация по стандарта за преводачески услуги Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
ЕС оспорва ограниченията на Аржентина за вноса в страната
Обхватът на ограничителните мерки се разпростира върху все повече сектори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Европейската мрежа по конкуренция
За земеделските производители, доставчиците и потребителите на храни има полза от активното прилагане на законодателството в областта на конкуренцията Още
СЪОБЩЕНИЯ
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - на нов адрес