Брой 208 (968), 28-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар: EК подобрява възможностите за гражданите и бизнеса


Днес Европейската комисия представи пътна карта за изпълнение на политическия ангажимент на председателя Юнкер за реализиране на пълния потенциал на единния пазар и превръщането му в трамплин за просперитета на Европа в условията на глобалната икономика.

Единният пазар е едно от най-големите постижения на Европа. Неговата цел е стоките, услугите, капиталите и хората да се придвижват по-свободно. Той предлага възможности за специалистите и предприятията и по-голям избор и по-ниски цени за потребителите. Той позволява на хората да пътуват, живеят, работят и учат навсякъде, където желаят. Тези възможности обаче не винаги се реализират, защото правилата за единния пазар не се познават или не се прилагат или просто защото съществуват различни, неоправдани пречки.

Освен това единният пазар трябва да се адаптира към съвременните реалности–новаторските идеи и новите бизнес модели също трябва да намерят своето място.

С договорените днес действия ще бъдат постигнати резултати в посочените по-долу области:

  • Потребители: Комисията ще предприеме действия, за да гарантира, че потребителите, които искат да купуват услуги или стоки в други страни от ЕС, било то онлайн или лично, няма да се сблъскват с различия в цените, условията за продажба или възможностите за доставка, освен ако това е обосновано от обективни и подлежащи на проверка причини. Европейската комисия и европейските потребителски центрове често получават от потребителите оплаквания за неоправдани различия в третирането им поради тяхното гражданство или местопребиваване.
  • МСП и стартиращи предприятия: стартиращите предприятия могат да имат значителен принос към икономиката, но редица предприемачи напускат Европа, защото не могат да реализират своите новаторски идеи на пазара. В момента в контекста на Плана за инвестиции и на съюза на капиталовите пазари се полагат усилия за облекчаване на достъпа до финансиране за МСП. Освен това Комисията възнамерява да опрости уредбата на ДДС, да намали разходите за регистриране на дружества, да представи предложение относно несъстоятелността на предприятията и да направи достъпна цялата информация за регулаторните изисквания на един-единствен портал. Комисията също така ще работи за приемане на по-ясни и по-благоприятни за МСП правила в областта на интелектуалната собственост и ще предприеме последните необходими стъпки, за да може единният патент да се превърне в привлекателен и достъпен начин за европейските предприятия, включително МСП, да печелят от своите идеи.
  • Новаторски услуги: Комисията ще разработи европейска програма за икономиката на споделянето (sharing economy). Новите бизнес модели носят ползи както за гражданите, така и за предприятията и помагат за оптималното използване на съществуващите ресурси. Възникват въпроси обаче дали съществуващите разпоредби в се още вършат работа или са необходими нови правила. В същото време трябва да гарантираме, че се зачитат целите на публичната политика, например в областта на защитата на потребителите, и се спазват данъчното и трудовото законодателство.
  • Специалисти: Комисията ще подобри възможностите за трансгранична мобилност на предприятията и специалистите. Тя ще подобри признаването на професионалните квалификации и ще улесни трансграничното предоставяне на бизнес, строителни и други услуги, които създават растеж. Заедно тези действия ще улеснят достъпа на специалистите и предприятията до нови пазари и ще дадат възможност на малките национални предприятия да се превръщат в големи европейски компании.

В подкрепа на всичко това Комисията ще работи в сътрудничество със страните от ЕС и участниците на пазара за създаване на истинска култура на спазване на правилата на единния пазар. Специално внимание ще бъде обърнато на сектора на услугите и на обществените поръчки,  които са от съществено значение за ефективното изразходване на парите на данъкоплатците. Комисията ще подобри взаимното признаване, за да се създадат повече възможности за предприятията, които искат да разширят дейността си зад граница. Освен това тя ще засили пазарния надзор в областта на стоките, за да не се допускат до пазара на ЕС стоки, които не отговарят на изискванията. Тя също така ще предложи инструмент за събиране на всеобхватна, надеждна и безпристрастна информация от избрани участници на пазара, за да се подобри способността й да следи за спазването на правилата на ЕС в приоритетни области.

За повече информация

MEMO/15/5910  По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар

Съобщение: Модернизиране на единния пазар – повече възможностите за хората и бизнеса

Работен документ на службите на Комисията: Стратегия за единния пазар за Европа – анализ и факти

Доклад за интеграцията и конкурентоспособността в ЕС и неговите държави членки      

План за инвестиции за Европа

Съюз на капиталовите пазари

Цифров единен пазар

Енергиен съюз

Трудова мобилност      

 

НОВИНИ ОТ БТПП
GS1 България информира за последни новости в приложението на стандартите GS1 в здравеопазването
Докладвани на международна конференция в Будапеща Още
Среща с австрийски експерт по връзки с обществеността
Представен бе опит в областта на корпоративните комуникации и туристическите стратегии Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Подобрение на бизнес климата през октомври
Най-значително се подобрява бизнес средата в индустрията Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар: EК подобрява възможностите за гражданите и бизнеса
Адаптиране към съвременните реалности – приложение на новаторските идеи и новите бизнес модели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, декември 2015
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още
Конференция по проект "Сигурността на младите в интернет. Предизвикателствата пред киберсигурността"
Организатор: Софийски форум за сигурност Още