Брой 2 (259), 03-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия обявява началото на „Европейската година на гражданите — 2013“


С новата 2013 г. Европейската комисия обявява началото на Европейската година на гражданите, посветена на вас и на вашите права. Тази Европейска година настъпва в критичен за европейската интеграция момент — през 2013 г. отбелязваме 20-ата годишнина от гражданството на Съюза, въведено с Договора от Маастрихт през 1993 г., и това също така е годината преди изборите за Европейски парламент.

На 10 януари 2013 г. председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу и заместник-председателят Вивиан Рединг, заедно с министър-председателя на Ирландия Енда Кени и с ирландския министър по европейските въпроси Лусинда Крейтън, ще обявят „Европейската година на гражданите — 2013“ в ротондата на Дъблинското кметство. Над 200 граждани на Дъблин ще участват в открит дебат с европейските лидери относно бъдещето на Европейския съюз. В дебата ще се включат и заместник министър-председателят на Ирландия Иймън Гилмър и ирландски членове на ЕП от региона.

За отбелязване на „Европейската година на гражданите — 2013“ ще бъдат организирани редица прояви, конференции и семинари в целия ЕС на европейско, национално, регионално или местно равнище (вж. календара на събитията на адрес: http://europa.eu/citizens-2013). Комисията също така ще подсили видимото присъствие на многоезичните уеб портали Europe Direct и Your Europe като ключови елементи на системата за информиране на гражданите на Съюза относно техните права на принципа „обслужване на едно гише“. Тя предвижда да подсили също ролята и видимото присъствие на инструменти за разрешаване на проблеми, като например SOLVIT, за да се даде възможност на гражданите на Съюза по-добре да упражняват и защитават своите права.

През цялата 2013 г. заместник-председателят Рединг и други комисари на ЕС, заедно с националните и местните политици, ще провеждат дебати с гражданите в цяла Европа, за да ги изслушват и да отговарят на техните въпроси. През 2013 г. ще се проведат многобройни прояви на местно равнище, при които европейски и местни лидери, ще участват в дебати с граждани от всички обществени слоеве в целия ЕС. Можете да проследите всички дебати на следния адрес: http://ec.europa.eu/european-debate.

Контекст

Благодарение на гражданството на ЕС, което не заменя националното гражданство, а го допълва, всички граждани на 27-те държави — членки на ЕС, разполагат с допълнителен набор от права като граждани на ЕС. Това включва правото на глас и на кандидатиране на местни и европейски избори в страната от ЕС по местоживеене, правото на консулска защита в чужбина от друга държава членка при същите условия като нейните граждани, правото на петиция до Европейския парламент и на жалба до Европейския омбудсман, а от 2012 г. нататък — и правото на участие в европейски граждански инициативи.

Съществуват много права, които произтичат от гражданството на ЕС, но хората невинаги са запознати с тях. Проучване от 2010 г. показа, че твърде много хора все още не се чувстват добре информирани за различните права, от които могат да се ползват: само 43 % разбират значението на термина „гражданин на Европейския съюз“, а почти половината европейски граждани (48 %) посочват, че „не са добре информирани“ за своите права. Целта на Европейската година на гражданите е да се разяснят тези права и да се гарантира, че хората са запознати с тях и няма пречка да ги упражняват.

Например свободата на движение е най-съкровеното право от гражданството на ЕС (вж. съобщение за медиите № 14/2011). Европейците осъществяват над един милиард пътувания в ЕС годишно, а все повече европейци се възползват от правото да живеят в друга държава — членка на ЕС. Въпреки това, при все че повече от една трета (35 %) от работниците биха започнали работа в друга държава членка, почти една пета от тях все още считат, че има твърде много препятствия, за да го направят. Постоянната липса на информация, както и езиковата бариера са най-съществената пречка пред трансграничното пътуване до местоработата.

Европейската комисия работи за отстраняването на тези пречки. В Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г. (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525) бяха набелязани 25 конкретни действия за премахване на оставащите пречки пред гражданите на ЕС, упражняващи правото си на свободно движение в ЕС. Едно от тях е по-доброто информиране на хората за техния статут на граждани на ЕС, за техните права и за това какво им носят те във всекидневието им.

През „Европейската година на гражданите — 2013“ Комисията ще публикува втори доклад за гражданството на ЕС, който да послужи като план за действие за премахването на оставащите трудности, които пречат на гражданите да се възползват пълноценно от своите права като граждани на ЕС.

С определянето на 2013 г. за Европейска година на гражданите Европейската комисия изпълнява обещанието, дадено в Доклада за гражданството на ЕС, и отговоря на призива на Европейския парламент за определяне на такава година.

За повече информация:

НОВИНИ ОТ БТПП
Включване на клауза за „форсмажор“ в търговските договори - препоръки на БТПП
Издаваните от Палатата сертификати за форсмажор гарантират на българските търговци коректност пред партньорите им Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Форум „Бъдещо развитие на ВЕИ в България”
Организатор на събитието е Българската фотоволтаична асоциация (БФА) Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Приемат се номинации за Годишни награди за отговорен бизнес 2012
Десето юбилейно издание на най-популярното събитие на Българския форум на бизнес лидерите Още
Покана за участие във венчър форум на финландските производители
Целта е да се стимулират връзките между най-добре развиващите се финландски компании в областта на високите технологии, индустрията, еко-технологиите и потенциалните инвеститори от цял свят Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Измененията са свързани с указване на потреблението на енергия и други ресурси от битови уреди чрез етикетиране и стандартна продуктова информация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за представяне на предложения за финансиране по програма "Марко Поло II"
Български фирми могат да кандидатстват с проекти за европейско субсидиране в областта на мултимодалните товарни превози Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Отпада наблюдението при внос в ЕС на стоманени продукти от трети страни
Документите за наблюдение, които се изискваха при внос на стоманени продукти, попадащи под механизма на предварително наблюдение, няма повече да са необходими Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия обявява началото на „Европейската година на гражданите — 2013“
Ще бъдат организирани редица прояви, конференции и семинари в целия ЕС Още