Брой 2 (259), 03-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението


Днес на портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувана Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението. Наредбата е приета с ПМС № 140/2011 г. и с нея в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението. Директива 2010/30/ЕС представлява преработка на рамковата Директива 92/75/ЕИО за указване на потреблението на енергия и други ресурси от битови уреди чрез етикетиране и стандартна продуктова информация. Директива 2010/30/ЕС, както и Директива 92/75/ЕИО, са рамкови и само установяват общите условия за изискванията за етикетиране към продуктите, свързани с енергопотреблението. Подробните изисквания относно процеса на етикетиране на конкретните продукти, свързани с енергопотреблението, се установяват в прилагащите мерки към двете директиви, които се разработват и приемат от ЕК.

Първоначално, след влизането в сила на Директива 2010/30/ЕС, останаха да действат прилагащите мерки към Директива 92/75/ЕИО (прилагащи директиви), които се отменяха след приемането на съответните прилагащи мерки към Директива 2010/30/ЕС (делегирани регламенти). Предвид на това, приетата с ПМС № 140/2011 г. наредба включваше разпоредби, транспониращи 8-те прилагащи мерки към Директива 92/75/ЕИО, които впоследствие се отменяха след приемането на съответните прилагащи мерки към Директива 2010/30/ЕС. В момента наредбата съдържа изисквания към 4 продуктови групи (сушилни машини, комбинирани перални-сушилни машини, битови лампи, и битови електрически фурни), които са свързани с действащи прилагащи мерки на Директива 92/75/ЕИО.

През 2012 г. бяха приети и публикувани в „Официален вестник” на ЕС два делегирани регламента към Директива 2010/30/ЕС, в това число за етикетиране на битови барабанни сушилни машини и за електрически лампи и осветители.

В тази връзка се налага съответните раздели и приложения от наредбата, както и позоваванията на прилагащите мерки на Директива 92/75/ЕИО, свързани с продуктовите групи, за които има вече приети делегирани регламенти по Директива 2010/30/ЕС, да бъдат отменени.

Постановлението ще влезе в сила от датата на обнародването му за битовите перални машини и от 01.09.2013 г. за електрически лампи и осветители. С приемането му ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на прилагащите мерки, приети съгласно чл. 10 на Директива 2010/30/ЕС.

Обществените консултации продължават до 16 януари 2013 г.

PMS labelling.pdf
Добави нов коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Включване на клауза за „форсмажор“ в търговските договори - препоръки на БТПП
Издаваните от Палатата сертификати за форсмажор гарантират на българските търговци коректност пред партньорите им Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Форум „Бъдещо развитие на ВЕИ в България”
Организатор на събитието е Българската фотоволтаична асоциация (БФА) Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Приемат се номинации за Годишни награди за отговорен бизнес 2012
Десето юбилейно издание на най-популярното събитие на Българския форум на бизнес лидерите Още
Покана за участие във венчър форум на финландските производители
Целта е да се стимулират връзките между най-добре развиващите се финландски компании в областта на високите технологии, индустрията, еко-технологиите и потенциалните инвеститори от цял свят Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Измененията са свързани с указване на потреблението на енергия и други ресурси от битови уреди чрез етикетиране и стандартна продуктова информация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за представяне на предложения за финансиране по програма "Марко Поло II"
Български фирми могат да кандидатстват с проекти за европейско субсидиране в областта на мултимодалните товарни превози Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Отпада наблюдението при внос в ЕС на стоманени продукти от трети страни
Документите за наблюдение, които се изискваха при внос на стоманени продукти, попадащи под механизма на предварително наблюдение, няма повече да са необходими Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия обявява началото на „Европейската година на гражданите — 2013“
Ще бъдат организирани редица прояви, конференции и семинари в целия ЕС Още