Брой 2 (259), 03-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Включване на клауза за „форсмажор“ в търговските договори - препоръки на БТПП


Българската търговско-промишлена палата напомня, че издава сертификати за форсмажор на български търговци за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговски договор вследствие възникнала „непреодолима сила” (форсмажор).

През изминалата 2012 г. БТПП е подписала 83 сертификата за форсмажор, с което е помогнала на българските фирми и им е спестила заплащане на неустойки, вследствие на неизпълнение на сключени договори. В сравнение с 2011 г. значително се е увеличил броят им, както поради по-големия брой настъпили събития, които могат да бъдат определени като „непреодолима сила“, но и поради факта, че сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати. Те се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, предвид стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им и ролята на търговските палати по света и съществуващата обичайната практика. Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.

Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др. 

Под „непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.

Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от потърпевшите фирми, към което се прилагат следните документи:

  • официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му;
  • копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;
  • справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %,  или по друг начин, в зависимост от спецификата на договора.

Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. Текстът е публикуван на Интернет сайта на БТПП http://www.bcci.bg/member-certificates-fm.html

Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертификат.

За допълнителна информация: тел.: 8117476; 8117551, Е-mail: z.georgieva@bcci.bg ; atakar@bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Включване на клауза за „форсмажор“ в търговските договори - препоръки на БТПП
Издаваните от Палатата сертификати за форсмажор гарантират на българските търговци коректност пред партньорите им Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Форум „Бъдещо развитие на ВЕИ в България”
Организатор на събитието е Българската фотоволтаична асоциация (БФА) Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Приемат се номинации за Годишни награди за отговорен бизнес 2012
Десето юбилейно издание на най-популярното събитие на Българския форум на бизнес лидерите Още
Покана за участие във венчър форум на финландските производители
Целта е да се стимулират връзките между най-добре развиващите се финландски компании в областта на високите технологии, индустрията, еко-технологиите и потенциалните инвеститори от цял свят Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението
Измененията са свързани с указване на потреблението на енергия и други ресурси от битови уреди чрез етикетиране и стандартна продуктова информация Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за представяне на предложения за финансиране по програма "Марко Поло II"
Български фирми могат да кандидатстват с проекти за европейско субсидиране в областта на мултимодалните товарни превози Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Отпада наблюдението при внос в ЕС на стоманени продукти от трети страни
Документите за наблюдение, които се изискваха при внос на стоманени продукти, попадащи под механизма на предварително наблюдение, няма повече да са необходими Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия обявява началото на „Европейската година на гражданите — 2013“
Ще бъдат организирани редица прояви, конференции и семинари в целия ЕС Още