Брой 178 (688), 16-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Единният пазар на ЕС за научни изследвания вече зависи от националните реформи, сочи проучване


Партньорството между страните членки, заинтересованите от научните изследвания лица и Комисията за създаване на европейско научноизследователско пространство постигна значителен напредък. Условията за създаване на европейско научноизследователско пространство (ЕНП), в рамките на което изследователи и научни познания могат да се движат свободно, са налице на европейско равнище. Сега на равнище страни членки трябва да бъдат извършени реформи, за да може ЕНП да започне да функционира.

Това е заключението в последния доклад за напредъка по отношение на ЕНП, представен днес от Европейската комисия. С доклада се актуализира миналогодишният преглед (IP/13/851) и се представят данни за отделните страни, показващи моментното състояние на изпълнението в тях, най-вече на равнище научноизследователски организации.

Следните инициативи, оповестени в съобщението за ЕНП, са се превърнали в устойчива практика:

  • Страните членки все по-активно приемат мерки в подкрепа на европейското научноизследователско пространство и ги включват в националните си програми за реформи;
  • ЕС включи ЕНП в европейския семестър. Чрез „Хоризонт 2020“ Съюзът също така предоставя значително финансиране за мерки във връзка с европейското научноизследователско пространство, като например за насърчаване на открити процедури за набиране на персонал, открит достъп до публикации и данни, както и равенство между половете;
  • Научноизследователски организации — като организации за финансиране и извършване на научни изследвания — подкрепиха категорично програмата за европейско научноизследователско пространство;
  • Създаден бе механизъм за наблюдение на ЕНП, който предоставя все по-надеждни данни за оценяване на резултатите на институционално равнище и на равнище страни членки.

Анализът потвърждава, че условията за изграждане на ЕНП, които Комисията определи през 2012 г., са налице.

Същевременно на равнище страни членки и на институционално равнище се запазват някои различия. Така например, въпреки че във всички страни от ЕС съществува конкурентно финансиране въз основа на проекти, неговите мащаби се различават значително в отделните държави. И въпреки че в повече от половината страни членки има инициативи в подкрепа на равенството между половете в областта на научните изследвания, темпото на реалната промяна е твърде бавно. Въпреки че в доклада се прави заключение, че не съществува един-единствен път за създаване на европейско научноизследователско пространство, ясно е, че то е най-ефективно и от най-голяма полза, когато са налице национални мерки

До средата на 2015 г. страните членки трябва да предложат „пътна карта за европейско научноизследователско пространство“, в която ще бъдат очертани по-нататъшните им стъпки към неговото реализиране. Представители на Комисията, на организации на заинтересовани от научните изследвания лица и на страните членки ще се срещнат в Брюксел през март 2015 г., за да разгледат направеното до момента.

За повече информация: Доклад за напредъка по отношение на европейското научноизследователско пространство от 2014 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Съвета на председателите на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати (камари)
Дискутирани бяха идеи и предложения за развитие на Единната система от търговски палати Още
Работодателски организации от Европа и Централна Азия обсъдиха актуални въпроси на икономическата среда, индустриалните отношения и човешките ресурси
Председателят на БТПП представляваше българските работодатели и проведе серия от срещи с международни организации и партньори Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Започна приемането на заявки по схемата „Младежка заетост”
Работодателите, желаещи да се включат в схемата, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до 29 септември 2014 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Емигрантите продължават да осигуряват приток на свежи пари в България
За разлика от емигрантските преводи, чуждите инвестиции намаляват Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проекти на индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ - за 2014 и 2015 г.
Коментари/предложения/допълнения могат да бъдат представени в срок до 15 октомври 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент разгледа влиянието на руските санкции върху вноса от ЕС
Най-засегнати могат да бъдат Полша, Литва и Германия; България се оценява като по-слабо засегната Още
Единният пазар на ЕС за научни изследвания вече зависи от националните реформи, сочи проучване
До средата на 2015 г. страните членки трябва да предложат „пътна карта за европейско научноизследователско пространство“, в която ще бъдат очертани по-нататъшните им стъпки към неговото реализиранe Още