Назад

България се присъединява към 14 препоръки и 3 решения на ОИСР в областта на околната среда


Правителството одобри намерението на Република България за присъединяване към Препоръка относно управлението на водите; Препоръка относно материалните потоци и производителността на ресурсите; Препоръка относно производителността на ресурсите; Препоръка за добри практики за управление на публичните разходи за околната среда; Препоръка относно оценката и процеса на взимане на решения за интегриран транспорт и екологична политика; Препоръка относно използването на икономически инструменти за насърчаване на опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие; Препоръка за подобряване на изпълнението на политиката по околна среда при обществените поръчки; Препоръка за интегрирано управление на крайбрежните зони; Препоръка за намаляване на въздействието върху околната среда от използването на енергия в битовия и търговския сектор; Препоръка за подобряване на изпълнението на екологичните политики на правителството; Препоръка относно използването на икономически инструменти в политиката по околна среда; Препоръка за контрол на замърсяването на въздуха от изгаряне на изкопаеми горива; Препоръка за ограничаване на трафика и икономично подобряване на градската среда; Препоръка за въглища и околна среда; Решение относно Контрола на трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване; Решение -Препоръка за намаляване на трансграничното движение на отпадъци; Решение за обмен на информация относно аварии, които е възможно да причинят трансгранични щети.

С решението на Министерския съвет министърът на околната среда и водите се упълномощава да подпише и изпрати молба за присъединяване до генералния секретар на ОИСР.

Намерението за Присъединяването към четиринадесетте препоръки и трите решения на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е в изпълнение на Пътна карта за периода 2021 г. - 2023 г. за ускоряване на процеса по присъединяване и е потвърждение на волята на страната ни за членство в организацията.