Брой 200 (1212), 18-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

ЕК предлага между 2021 и 2030 г. България да не е длъжна да намалява годишните емисии на парникови газове


Европейската комисия е предложила най-ниската цел за страната ни – 0%, за нивата на годишните емисии на парникови газове за секторите извън Европейската схема за търговия с емисии в периода 2021-2030 г. Това беше обсъдено на заседание на Съвета на министрите по околна среда на ЕС в Люксембург, в което взе участие министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. До 2020 г. законодателството в ЕС се урежда от сега действащия пакет „Климат-енергетика“.

Съветът обсъди законодателните предложения на ЕК относно приноса на сектора земеползване, промени в земеползването и горското стопанство и секторите извън Европейската схема за търговия с емисии към общите усилия на ЕС за намаляване на емисиите с най-малко 40% до 2030 г. Проекторегламентите включват задължителни цели за държавите членки, свързани с нивата на годишните емисии на парникови газове в периода 2021-2030 г. за сектори като транспорт, сграден фонд, селско стопанство, отпадъци, земеползване и горско стопанство, които са с принос за действията на ЕС в областта на климата. Съгласно приетите заключения на Европейския съвет от 2014 г., държавите членки на ЕС не могат да имат положителни стойности. Това означава, че с предложената цел от 0% страната ни има възможно най-ниската стойност.

Министър Василева приветства усилията на ЕК за търсене на нови подходи за намаляване на емисиите на парникови газове, като определи предложената за страната цел като добра отправна точка за бъдещите преговори. Акцент в изказването й бе поставен и на водещата роля на горите за поглъщане и задържане на въглеродните емисии, като бе подчертана необходимостта да се засили участието на управлението на горите в предложените мерки.

В светлината на предстоящата 13-а среща на страните по Конвенцията за биологично разнообразие и свързаните с нея протоколи, която ще се проведе от 4 до 17 декември в Канкун, Мексико, Съветът по околна среда обсъди и прие Заключения, полагащи основите на преговорната позиция на Съюза в рамките на срещата.

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейски GS1 регионален форум за първи път се провежда в София
Под мотото „Сътрудничество, устойчив растеж и иновации” Още
Проект на БТПП по програмата за Дунавско транснационално сътрудничество
С основна цел да се стимулират МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Международна конференция „ИНОВАЦИИ & СИГУРНОСТ - Коопериране в иновациите и сигурността – Изток – Запад”
9-10-11 ноември 2016 г. в София, Централен Военен Клуб Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българската банка за развитие и Банката за развитие на Виетнам ще си сътрудничат в подкрепата на малки и средни предприятия
За развитието на земеделския сектор и износа на стоки и услуги между двете страни Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
ЕК предлага между 2021 и 2030 г. България да не е длъжна да намалява годишните емисии на парникови газове
За секторите извън Европейската схема за търговия с емисии Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Безплатни консултации за европейски стартиращи компании на "Nitro - the extreme acceleration event"
1-2 декември 2016, София Антиполис, Франция Още