Брой 168 (425), 29-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

Одобриха екооценката за изграждането на газопровод „Южен поток” на територията на България


На 28 август 2013 г. беше проведено заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към МОСВ, в зала „Европа-І” на хотел „София Принцес“. В качеството си на постоянни и допълнителни членове на основния състав на ВЕЕС, на заседанието присъстваха представители на МОСВ, Министерство на регионалното развитие и Министерство на земеделието и храните, неправителствени организации, РИОСВ, Басейнови дирекции за управление на водите - Черноморски район и Дунавски район и общини.

На присъстващите бяха представени основните характеристики на Инвестиционното предложение за „Изграждане на преносен газопровод „Южен поток” на територията на Република България”, анализите и заключенията на експертите, изготвили доклада за  Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ). 

Инвестиционното предложение за „Изграждане на преносен газопровод „Южен поток” на територията на Република България” е част от проекта „Южен поток“, представляващ газопровод от Русия през акваторията на Черно море и Балканския полуостров за доставка на руски природен газ за страните от Централна и Южна Европа. Основното количество от подавания газ ще преминава транзитно. Част от газа ще захранва националната преносна газопроводна мрежа.

Трасето на газопровода преминава 11 административни области – Варна, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин. Основните елементи на проекта са линейна част (с дължина 540 км и  диаметър DN1400), приемен терминал и компресорни станции КС „Варна”, КС „Лозен” и КС „Расово”. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 1 на Закона за опазвана на околната среда (ЗООС) и е предмет на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в защитените зони, през които преминава проектното трасе. Компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

След близо четири часови разисквания  ВЕЕС взе консултативното решение,  с което препоръчва на компетентния орган да разреши изграждането на газопровод на територията на Република България. Решението на ВЕЕС съдържа над петдесет защитни мерки и десетки условия за опазването на околната среда. 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Съюз „Произведено в България" с общи виждания за насърчаване на родното производство
Двете организации ще си партнират при провеждане на изложения на български производители Още
Предстои семинар по проблематиката на обществените поръчки
Ще бъдат разгледани актуални моменти от практиката на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки, с особен акцент върху очакваните промени в ЗОП Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Враца запознава фирмите с бизнес възможностите в българо-румънския трансграничен регион
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
ЗАО "Липецкое станкостроительное предприятие" предлага най-новата си производствена гама на Техническия панаир в Пловдив
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
От 9 до 20 септември Фонд „Земеделие” ще приема проекти по общински мерки 321 и 322 на ПРСР
През септември ще приемат документи и по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" Още
Включете се в проучване на критичните места при изпълнението на европроекти
Анализът на отговорите ще послужи за идентифициране на трудностите в процеса на изпълнение на проектите Още
Актуализирани са правилата за допустимост на разходите по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Целта е да бъде опростена отчетността по програмата, което да допринесе за по-бързото и ефективно усвояване на средствата от структурните фондове на ЕС Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Одобриха екооценката за изграждането на газопровод „Южен поток” на територията на България
Решението съдържа над петдесет защитни мерки и десетки условия за опазването на околната среда Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП