Брой 212 (217), 31-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

Въвеждат се изисквания за управление на строителните отпадъци


Днес правителството прие Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, с което се въвежда задължение към възложителите на строително-монтажни работи, строителство и/или разрушаването на строежи да осигурят селективно разделяне на строителните отпадъци. Целта е тяхното последващо рециклиране и материално оползотворяване с оглед постигането на националните цели за рециклиране на 70% от количеството образувани строителни отпадъци за периода до 2020 г.

За постигане на въведените в законодателството изисквания за оползотворяване и рециклиране на строителните отпадъци в Наредбата са регламентирани следните изисквания към възложителите на строителните обекти: селективно деконструиране на сгради с отделяне на основните компоненти; разделяне на отпадъците на материали по време на извършване на строителните и ремонтните дейности; рециклиране на бетона, керамиката, асфалта и минералните компоненти посредством инсталации за натрошаване и фракциониране; осигуряване на рециклирането/оползотворяването на металите, хартията, пластмасата, дървесината и стъклото; изготвяне на план за управление на строителните отпадъци.

Плановете за управление на строителни отпадъци за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект, се одобряват като част от процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти. За обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице. Изготвянето на Плана за управление на строителните отпадъци ще спомогне съществено за осигуряване на проследимост на количествата на отпадъците от момента на тяхното образуване до предаването им за оползотворяване или крайно обезвреждане. По този начин ще се улесни осъществяването на контрол от страна на компетентните органи и ще се обезпечи изпълнението на националните цели за рециклиране на строителните отпадъци.

За да се засили интересът към финансиране и изграждане на съоръжения за третиране на строителни отпадъци, е предвидено възложителите на строително-монтажни работи на проекти, финансирани с публични средства, да влагат в строежите определено количество продукти от оползотворяване на строителни отпадъци или материално оползотворяване в обратни насипи. В строителството на сгради те са 2%, на пътища - 10%, за рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища - 3%, за строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от техническата инфраструктура - 8% и за оползотворяване на предварително третирани строителни отпадъци в обратни насипи – 10 на сто.

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали ще осигури въвеждането на новия модел на управление на строителните отпадъци и ще допринесе за намаляване на общото количество отпадъци за депониране, като се гарантира тяхното екологосъобразно оползотворяване. Рециклирането на тези отпадъци ще позволи да се намалят количествата на влаганите в строителството първични (естествени) материали и ще допринесе за ефикасното управление на природните ресурси.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса относно проблемите в сектора на възобновяемите енергийни източници
Според БТПП е пропусната възможността да се направи предварителна оценка на въздействието, което е задължението за всяка една нормативна промяна Още
БТПП участва в Годишна конференция на мрежата Enterprise Europe Network
Покана за участие в бизнес делегация и Българо-японски инвестиционен форум в Токио
Предвиждат се срещи с местни партньори и отбелязване на 40-годишнината от основаването на Българо-японския икономически съвет Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Една от целите на промените е да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Въвеждат се изисквания за управление на строителните отпадъци
Целта е материално оползотворяване на строителните отпадъци за постигането на 70% рециклиране до 2020 г. Още
България е готова да търгува квотите си за емисии на парникови газове на общоевропейската тръжна платформа
Третата фаза на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове започва от 1 януари 2013 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Запечатват вендинг машини без връзка с НАП от 1 ноември
НАП счита, че законът е еднакъв за всички и не може да има един сектор, който да е привилегирован Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN