Брой 212 (217), 31-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Основната цел на промените е да се насърчи младежката заетост, да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта и да се създадат условия за подобряване на взаимодействието между институциите с цел оказване на своевременна подкрепа за включване в заетост и обучение на младите хора, които не учат и не работят.

Основните изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) включват: регламентиране на обмена на информация между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието, младежта и науката за целите на изпълнението на държавната политика по заетостта; въвеждане на нови мерки на пазара на труда с цел насърчаване на младежката заетост; регламентиране изплащането на стипендия за участващите в мотивационно обучение; усъвършенстване на законовата уредба на чиракуването; регламентиране правото на представително облекло за служителите на Агенцията по заетостта и нейните териториални поделения.

В проектозакона са включени и изменения с цел прецизиране на разпоредбите в действащия ЗНЗ относно институциите, които могат да предлагат проекти и програми за включване в Националния план за действие по заетостта, формирането на състава на комисиите за оценка на проектните предложения, както и на текстовете свързани с разработването и потвърждаването на график за посещения и график за поддържане на регистрацията от безработните лица.

Очакваните резултати от предложените изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта са ограничаване на младежката безработица, включване на по-широк кръг от работодатели в насърчителни мерки за заетост и подобряване на взаимодействието между институциите с цел повишаване ефективността на активната политика на пазара на труда.

Обществените консултации са отворени до 14 ноември 2012 г.

ZID_ZNZ_sled_NSNZ.doc
Добави нов коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса относно проблемите в сектора на възобновяемите енергийни източници
Според БТПП е пропусната възможността да се направи предварителна оценка на въздействието, което е задължението за всяка една нормативна промяна Още
БТПП участва в Годишна конференция на мрежата Enterprise Europe Network
Покана за участие в бизнес делегация и Българо-японски инвестиционен форум в Токио
Предвиждат се срещи с местни партньори и отбелязване на 40-годишнината от основаването на Българо-японския икономически съвет Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Една от целите на промените е да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Въвеждат се изисквания за управление на строителните отпадъци
Целта е материално оползотворяване на строителните отпадъци за постигането на 70% рециклиране до 2020 г. Още
България е готова да търгува квотите си за емисии на парникови газове на общоевропейската тръжна платформа
Третата фаза на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове започва от 1 януари 2013 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Запечатват вендинг машини без връзка с НАП от 1 ноември
НАП счита, че законът е еднакъв за всички и не може да има един сектор, който да е привилегирован Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN