Брой 46 (303), 06-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Брутният вътрешен продукт за 2012 г. нараства в реално изражение с 0.8% спрямо 2011 г.


Брутният вътрешен продукт (БВП) за 2012 г., получен като сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 0.8% спрямо 2011 г. Същевременно брутнатата добавена стойност реално се увеличава с 0.3 на сто. Това показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

През 2012 г. БВП възлиза на 77,58 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, размерът му е съответно 39,67 млрд. евро, като на човек се падат 5 436 евро.

Четвърто тримесечие на 2012 г.

Що се отнася до четвъртото тримесечие на миналата година произведеният брутен вътрешен продукт възлиза на 21,08 млрд. млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 10 780 млн., като на човек от населението се падат 1 478 евро.

Същевременно брутният вътрешен продукт възлиза на 13,97 млрд. долара и съответно на 1 916 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността му възлиза на 10,78 млрд. долара, като на човек от населението се падат 1 478 евро.

Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.5% на БВП през последното тримесечие на 2012 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и запазва равнището си спрямо третото тримесечие на 2012 година.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност(БДС) през четвъртото тримесечие на 2012 г. възлиза на 18,35 млрд. лв. по текущи цени.

На годишна база през четвъртото тримесечие на 2012 г. спрямо същия период на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 0.6%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в - аграрен сектор - с 2.3%, промишленост - с 3.7%, търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство - с 3.8%, държавно управление, хуманно здравеопазване и социална работа и образование - с 2.9%, и други услуги - с 8.8%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има индивидуалното потребление - с 1.3%.

Колективното крайно потребление запазва равнището си спрямо съответното тримесечие на предходната година. Брутообразуването на основен капитал бележи ръст от 1.5%, докато вносът и износът на стоки и услуги  спадат (намаляват) съответно с 0.5 и 2.1% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

През последните три месеца на 2012 г. спрямо същия период на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0.8 процентни пункта и достига 4.3%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта и достига 26.3%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига до ниво от 69.4% при 70.8% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през септември - декември 2012 г. се изразходват 81.7% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 23.3% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. БВП запазва равнището си спрямо предходното трето тримесечие на 2012 г., докато брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 0.2%.

По предварителни данни за последните три месеца на миналата година крайното потребление бележи спад от 0.1% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал намалява с 0.4%. Износът на стоки и услуги също намалява - с 0.6%, както и вносът на стоки и услуги - с 2.3%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Търговските палати на България и Русия съдействат за установяване на преки контакти между фирми от двете страни
Кръгла маса на тема „Перспективи за дългосрочно развитие на българо-руското икономическо сътрудничество” се състоя в БТПП Още
Пекинският център за промотиране на международни марки ще бъде представен в София
Целта е да се подкрепят българските фирми за успешен брандинг на китайския пазар Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Шуменската търговско-промишлена палата завърши проект „Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда”
Проведено е обучение по специалностите „Производство на кулинарни изделия и напитки” и „Парково строителство и озеленяване” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни дни за представяне на процедурата за подкрепа на клъстерите ще се проведат в София, Стара Загора и Варна
Бизнес семинар за Хонконг – 21 март 2013, София
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Брутният вътрешен продукт за 2012 г. нараства в реално изражение с 0.8% спрямо 2011 г.
Индустриалният сектор през последното тримесечие на м.г. увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.6 процентни пункта и достига 26.3% Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Значително намаляват таксите, събирани от Агенцията по вписванията по Закона за търговския регистър
С цел да не се допуска различно третиране на европейските и националните дружества, са отпаднали някои и са намалени значително други от таксите, събирани за европейските дружества Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
България подписа Споразумението за Единния патентен съд
Това споразумение, заедно с единната патентна закрила, ще осигури на местните и чуждестранни предприятия по-добри условия за защита на технологичните им постижения Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN