НСИ: Промишленото производство расте през септември


По предварителни данни на Националния статистически институт през септември 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 1.6%, в сравнение с август 2021 г.

През септември 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 10.5% спрямо съответния месец на 2020 г.

Месечни изменения

През септември 2021 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.6%, и при преработващата промишленост - с 1.1%, а намаление в добивната промишленост - с 0.5%.

Съществен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 32.6%, производството на тютюневи изделия - със 17.9%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 16.9%, производството, некласифицирано другаде - с 12.1%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 11.2%.

По-значително намаление е регистрирано при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 13.4%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.2%, производство на напитки - със 7.4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 5.9%.

Годишни изменения

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.5%, в добивната промишленост - с 20.1%, и при преработващата промишленост - със 7.1%.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 69.8%, производството, некласифицирано другаде - с 49.3%, производството на превозни средства, без автомобили - с 40.3%, производството на тютюневи изделия - с 36.8%.

Най-голям спад е отчетен при: производството на напитки - с 40.0%, производството на основни метали - с 22.8%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 18.7%.