Брой 216 (473), 06-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Правителството одобри доклад за изпълнението на републиканския бюджет към края на месец септември т. г.


Правителството одобри днес доклад на министъра на финансите за изпълнението на републиканския бюджет към края на месец септември т. г., изготвен на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към деветмесечието на 2013 г. е отрицателно в размер на 360,5 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 216,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 144,1 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец септември 2013 г. са в размер на 21 307,9 млн. лв. или 70,1% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на 2012 г., приходите и помощите по КФП към септември 2013 г. бележат номинален ръст от 6,6% (1 324,0 млн. лв.). Той се формира от ръст в частта на приходите от помощи (62,6% или 718,3 млн. лв. повече), ръст на данъчните приходи (3,3% или 529,5 млн. лв.) и ръст при неданъчните приходи (2,7% или 76,2 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец септември възлиза на 16 523,3 млн. лв., което представлява 72,3% от годишните разчети.

Приходите в частта на преките данъци към деветмесечието на 2013 г. са 2 836,7 млн. лв., или 70% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 8 596,5 млн. лв., което е 72,1% от плана за годината. Приходите от ДДС за периода са 5 480,2 млн. лв. или 71,6% от годишните разчети; от акцизи – 2 991,1 млн. лв. или 72,7% от разчета за годината; от мита – 110,4 млн. лв. или 92% от планираните. От данък върху застрахователните премии за деветте месеца на 2013 г. са постъпили 14,7 млн. лв., което представлява 52,5% от предвидените в ЗДБРБ. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 623,1 млн. лв. или 77% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30.09.2013 г. са 4 467,0 млн. лв. (73,5%).

Неданъчните приходи са в размер на 2 919,3 млн. лв., което представлява 76,9% от разчета за 2013 г. Спрямо същия период на 2012 г. се отчита ръст от 2,7 на сто. Добро е изпълнението на приходите от държавни и съдебни такси, глоби, санкции и наказателни лихви, постъпленията от концесии и др.

Фискалният резерв към 30.09.2013 г. е в размер на 5,0 млрд. лева.

НОВИНИ ОТ БТПП
Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна ще се отрази положително на двустранната търговия
Очаква се то да бъде подписано на Срещата на върха между ЕС и страните от Източното партньорство Още
Покана за участие в национална среща по проект „ADB Multiplatform“
Ще бъде обсъдена стратегия за създаване на център за мултимодални превози в България Още
Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности бе представена в Палатата
Доказване на допълнителни знания и умения е особено необходимо при търсене на работа Още
Продължава регистрацията на фирми за участие в „Мисия за растеж” в Португалия
28-29 ноември 2013 Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговската палата – Търговище участва в партньорска среща по проект „e-F + TN” в Кишинев
Създаването на виртуални панаири и подкрепа на експортния потенциал на икономическите оператори бяха сред темите на срещата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Народното събрание прие промени в данъчни закони
Данъкът върху лихвите по банковите депозити ще бъде намален на 8% през 2014 г. Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Правителството одобри доклад за изпълнението на републиканския бюджет към края на месец септември т. г.
Фискалният резерв към 30 септември е в размер на 5 млрд. лева Още
Редовна мисия на МВФ е на посещение у нас до 15 ноември
Ще бъдат дискутирани основните краткосрочни и средносрочни макроикономически прогнози Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Насоки на ЕК за държавната намеса в производството на електроенергия
В някои случаи намесата на обществените органи може да наруши функционирането на пазара и да доведе до по-високи цени Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум на тема „Стратегически възможности за бизнеса през новия програмен период 2014 – 2020”