Брой 216 (473), 06-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Народното събрание прие промени в данъчни закони


С по два процента всяка година пада данък "лихва" от следващата година, през 2017 г. ставката ще е нулева. Това реши парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Сега окончателният налог, с който се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки, е 10 процента. С решението си парламентът предвиди данъчната ставка върху лихвите да бъде осем на сто през 2014 г.; шест на сто - за доходите, придобити през 2015 г., и четири процента - за 2016 г.

С гласуваните промени парламентът даде възможност от данъчното облекчение за млади семейства да се ползват и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - член на Европейския съюз или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Доходите на тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2013 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години, записаха още народните представители. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по съответния член от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г.
При съставяне на първичните счетоводни документи, които засягат само дейността на предприятието, чрез автоматични устройства или системи, подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за счетоводството. С измененията се дава дефиниция на "цифров или друг идентификатор". Това е цифров или друг уникален постоянно повтарящ се код, който съответства еднозначно на лицето, което има права за извършване на определени действия. Промените влизат в сила от 1 януари 2014 г.
Разширява обхватът на общините с висока безработица, в които може да се преотстъпва корпоративен данък. Това реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. От преференцията могат да се възползват данъчно задължени лица, извършващи производствена дейност в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. Досегашният режим обхващаше общини, в които безработицата е над 35 на сто по-висока. В същото време се въвеждат и нови условия за възползване от данъчното облекчение. Данъчно задълженото лице следва да поддържа през целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, от които най-малко 50 на сто да са заети пряко в извършваната производствена дейност. Също така през целия данъчен период 30 на сто от персонала трябва да бъдат хора с постоянен адрес в общини с висока безработица.

Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, ще влезе в сила само след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014 - 2020 г. С данък при източника няма да се облагат доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, реши още парламентът . Предвидено е освобождаване при определени условия и на доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице - емитент на облигации или на други дългови ценни книжа.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна ще се отрази положително на двустранната търговия
Очаква се то да бъде подписано на Срещата на върха между ЕС и страните от Източното партньорство Още
Покана за участие в национална среща по проект „ADB Multiplatform“
Ще бъде обсъдена стратегия за създаване на център за мултимодални превози в България Още
Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности бе представена в Палатата
Доказване на допълнителни знания и умения е особено необходимо при търсене на работа Още
Продължава регистрацията на фирми за участие в „Мисия за растеж” в Португалия
28-29 ноември 2013 Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговската палата – Търговище участва в партньорска среща по проект „e-F + TN” в Кишинев
Създаването на виртуални панаири и подкрепа на експортния потенциал на икономическите оператори бяха сред темите на срещата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Народното събрание прие промени в данъчни закони
Данъкът върху лихвите по банковите депозити ще бъде намален на 8% през 2014 г. Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Правителството одобри доклад за изпълнението на републиканския бюджет към края на месец септември т. г.
Фискалният резерв към 30 септември е в размер на 5 млрд. лева Още
Редовна мисия на МВФ е на посещение у нас до 15 ноември
Ще бъдат дискутирани основните краткосрочни и средносрочни макроикономически прогнози Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Насоки на ЕК за държавната намеса в производството на електроенергия
В някои случаи намесата на обществените органи може да наруши функционирането на пазара и да доведе до по-високи цени Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум на тема „Стратегически възможности за бизнеса през новия програмен период 2014 – 2020”