Назад

Единен пазар: ново бизнес проучване показва необходимост от практически решения за преодоляване на трансграничните бариери


Ново проучване на Eвропалати сред над 1000 собственици на предприятия и предприемачи в целия ЕС посочва набор от бариери, които продължават да подкопават свободното движение в рамките на единния пазар. Представяйки резултатите по време на събитие на високо ниво в Брюксел през миналата седмица, президентът на Eвропалати Владимир Длоухи призовава политиците да работят с бизнес общността за определяне и прилагане на практически решения за преодоляване на тези пречки.

Основните бизнес бариери, идентифицирани в проучването – третото, което Eвропалати публикува след изданията от 2015 г. и 2019 г. – включват различни договорни и правни практики, различни национални правила за услуги и ограничен достъп до информация за различни правила/изисквания.

Собствениците на фирми и предприемачите настояват за практически решения за намаляване или премахване на тези бариери. По-ясна информация на многоезичен онлайн портал на ЕС, съдържащ всички необходими процедури и формалности за работа в друга държава от ЕС, намаляване на ненужната бюрокрация и по-голямо отчитане на въздействието на новите разпоредби върху МСП са сред най-важните мерки, изисквани от компаниите.

Президентът на Eвропалати Владимир Длоухи, подчерта, че всяка „умора от единния пазар“ сред политиците и националните органи на ЕС не се споделя от предприемачите: „Собствениците на бизнес са напълно наясно със стойността на безпроблемната търговия в Европа, не само за техните собствени резултати, но и за нашето икономическо възстановяване и конкурентоспособност“. Но президентът подчерта пълзящото чувство за фатализъм на единния пазар сред компаниите-членки на камарите относно повтарящи се пречки: „Въпреки това, което е посочено в договорите на ЕС и постановеното законодателство, реалността е, че нашите предприятия нямат неограничен достъп до 450-те милиона потребители в целия ЕС. Теорията трябва бързо да се приложи на практика!“

Търговските и промишлени палати смятат, че истинската промяна на правилата за единния пазар не са повече правила, а правилното прилагане на съществуващите, за да се гарантират равни условия. Следващата Европейска комисия трябва да даде приоритет на стриктното транспониране от държавите-членки на законодателството на ЕС и прилагането на европейска стратегия за намаляване на регулаторната тежест, за да изпъкнат и лансират предимствата на конкурентоспособността на Европа.

Приложения: