Назад

Намаляване на емисиите от флуорсъдържащи газове и озоноразрушаващи вещества


  • Флуорсъдържащи газове, използвани в хладилници, климатици, термопомпи или противопожарна защита: флуоровъглеводородите ще бъдат напълно премахнати до 2050 г. с преминаване към благоприятни за климата решения
  • По-голяма амбиция на ЕС за по-нататъшно намаляване на емисиите на озоноразрушаващи вещества, използвани в пожарогасители, аерозоли или в пенопластите за изолация
  • Правила на ЕС, приведени в съответствие с Европейския зелен пакт и международните споразумения

Вчера, 16 януари, Парламентът одобри нови правила за свеждане до минимум на емисиите от мощни парникови газове, в съответствие с целите на ЕС и глобалните цели в областта на климата.

С 457 гласа „за“, 92 „против“ и 32 „въздържал се“ членовете на ЕП одобриха постигнатото споразумение със Съвета за по-нататъшно намаляване на емисиите от флуорсъдържащи газове. В текста се предвижда пълно премахване на флуоровъглеводородите до 2050 г., включително траектория за намаляване на квотата на ЕС за потребление между 2024 г. и 2049 г. С него се въвеждат строги изисквания, които забраняват пускането на пазара на ЕС на продукти, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, и специфични дати за постепенното преустановяване на употребата на флуорсъдържащи парникови газове в сектори, в които е технологично и икономически осъществимо преминаването към алтернативи, като например домашни хладилни, климатични и термопомпи.

Споразумението за намаляване на емисиите на вещества, които нарушават озоновия слой беше прието с 538 гласа „за“, 8 „против“ и 13 гласа „въздържал се“. Законът въвежда изисквания за оползотворяване и рециклиране на такива вещества в строителните материали по време на санирането (намерено по-специално в пенопластите за изолация), което е основният източник на оставащите емисии на озоноразрушаващивеществав ЕС. С него също така се въвеждат строги изключения за тяхната употреба като изходна суровина (за производство на други вещества, например във фармацевтичната или химическата промишленост), като технологични агенти, в лаборатории и за противопожарна защита.

Следващи стъпки

След окончателното гласуване в пленарна зала Съветът ще трябва официално да одобри текстовете преди публикуването им в Официален вестник на ЕС.

Контекст

Флуорсъдържащите парникови газове, като флуоровъглеводороди, перфлуорвъглеводороди, серен хексафлуорид и азотен трифлуорид (използвани в хладилници, климатици, термопомпи, противопожарна защита, пенопласт или електрическо комутационно оборудване) и озоноразрушаващи вещества, като халони (използвани в пожарогасители), метилбромид (използвани за борба с вредителите) и ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (използвани в хладилници и климатични системи) са парникови газове, произведени от човека с висок потенциал за глобално затопляне. Емисиите от тези газове трябва да бъдат допълнително намалени, за да се допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата и да се спазват международните споразумения (Монреалския протокол и свързаното с него изменение от Кигали).

С приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите ЕС да подкрепи прехода към устойчив модел на растеж и да насърчава по-екологични производствени процеси, както е посочено в предложение 11, параграф 1 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.