Назад

ЕК предлага нови правила, осигуряващи защита и повече права за непрофесионалните инвеститори в ЕС


Валдис Домбровскис, изпълнителен зам.-председател по въпросите на икономиката, и Марейд Макгинес, комисар по въпросите на финансовите услуги

На 24 май Комисията прие пакет от мерки за инвестиционните продукти на дребно, който поставя интересите на потребителите в центъра на техните инвестиции. Целта е да се даде възможност на непрофесионалните инвеститори (т.е. инвеститорите „потребители“) да вземат инвестиционни решения, съобразени с техните нужди и предпочитания, като се гарантира, че те са третирани справедливо и надлежно защитени. Това ще повиши доверието и увереността им, за да могат да инвестират сигурно в своето бъдеще и да се възползват в пълна степен от съюза на капиталовите пазари на ЕС.

Една от трите основни цели на Плана за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари от 2020 г. бе ЕС да се превърне в още по-безопасно място за дългосрочни инвестиции на гражданите. Днешният законодателен пакет е насочен към постигане на тази цел и насърчаване на участието в капиталовите пазари на ЕС, което традиционно е по-ниско спрямо други юрисдикции, като например Съединените щати, въпреки много високите равнища на спестяване на европейските граждани.  Укрепването на съюза на капиталовите пазари е също така важно средство за насочването на частни инвестиции към икономиката ни и финансиране на екологичния и цифровия преход.

Повече за законодателния пакет

Пакетът включва амбициозни и широкообхватни мерки за:  

  • Подобряване на начина, по който на непрофесионалните инвеститори се предоставя информация за инвестиционните продукти и услуги, така че тя да стане по-съдържателна и стандартизирана, чрез адаптиране на правилата за оповестяване към цифровата ера и нарастващите предпочитания на инвеститорите във връзка с устойчивостта;
  • Повишаване на прозрачността и съпоставимостта на разходите чрез изискване за стандартизирана форма и терминология при тяхното представяне. Това ще гарантира, че инвестиционните продукти носят реална икономическа изгода за непрофесионалните инвеститори;
  • Гарантиране, че всички непрофесионални клиенти получават поне веднъж годишно ясна картина за резултатите от своя инвестиционен портфейл
  • Справяне с потенциалните конфликти на интереси при разпространението на инвестиционни продукти, като се забраняват стимулите за продажбите, при които не се извършва консултация, и се гарантира, че финансовите съвети са съобразени с най-добрите интереси на непрофесионалните инвеститори. По-строги предпазни механизми и мерки за прозрачност ще бъдат въведени за продуктите, при чиято продажба се допускат стимули;
  • Защита на непрофесионалните инвеститори от подвеждащи маркетингови практики, като се гарантира, че финансовите посредници (т.е. консултантите) носят пълна отговорност за използваната (неправомерно) от тях маркетингова комуникация, включително когато тя се осъществява чрез социалните медии или чрез получаващи възнаграждение или други облаги популярни лица или трети страни;
  • Запазване на високите стандарти за професионална квалификация на финансовите консултанти;
  • Подкрепа на потребителите за взимане на по-добри финансови решения чрез насърчаване на държавите членки да прилагат национални мерки, които подпомагат финансовата грамотност на гражданите, независимо от тяхната възраст, социален произход и образование;
  • Намаляване на административната тежест и подобряване на достъпа до продукти и услуги за опитните непрофесионални инвеститори чрез по-пропорционални критерии за извършване на дейност като професионален инвеститор;
  • Засилване на сътрудничеството в областта на надзора между националните компетентни органи и европейските надзорни органи с цел точно, ефективно и съгласувано прилагане на правилата в целия ЕС и съвместна борба с измамите и злоупотребите. 

Обхватът на новия пакет е широк и засяга всички фази на инвестиционния процес за потребителите. Той се състои от директива за изменение, с която се преразглеждат съществуващите правила, установени в Директивата относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II), Директивата относно разпространението на застрахователни продукти (ДРЗП), Директивата относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), Директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ДЛУАИФ), и Директивата относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), както и от регламент за изменение, с който се преразглежда Регламентът относно пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП).

За повече информация

Въпроси и отговори

Информационен документ

Правни текстове