Назад

БТПП проведе обучение по безопасни и здравословни условия на труд с експертите в РТПП/К
В изпълнение на Програмата на БТПП за повишаване на знанията и квалификацията на служителите си, Палатата проведе обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд“ с експертите си в Регионалните търговско-промишлени палати/камари (РТПП/К).

Виолета Добрева, директор на Фонд „Условия на труд“, запозна участниците с работата на Фонда и задачите му да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Р България по програма, приета от Националния съвет по условия на труд и утвърдена от министъра на труда и социалната политика. Чрез Фонда се финансират проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

Пред участниците в обучението лекторът представи основните дейности, които се финансират от ФУТ:

1. Реконструкция и/или модернизация на съществуващи работни помещения;
2. Модернизиране и/или обезопасяване на съществуващо работно оборудване;
3. Изграждане, реконструкция и/или модернизация на системи и инсталации за подобряване и поддържане на работната среда;
4. Подобряване на санитарно-битовите условия;
5. Други проекти за подобряване условията на труд, които не са пряко свързани с работното оборудване.

Показани бяха и дейностите, които не се  включват за финансиране от ФУТ. Пояснено бе кои са субектите, които могат да кандидатстват с проекти за финансиране от Фонда и изискванията, на които трябва да отговарят. Разяснена бе детайлно процедурата за участие и за отпускане на средствата.

Показан бе Списък с документи, необходими за кандидатстване по проекти от ФУТ, съобразно изискванията  на Наредба № 1:

  • надлежно попълнен Формуляр на проекта, съдържа график за изпълнение на проекта в месеци и бюджет;
  • декларации към него;
  •  количествено-стойностна сметка по образец.

Обърнато бе специално внимание на това, какво трябва да съдържат проектните предложения. Пълната презентация може да видите ТУК

Експертите на БТПП, участващи в обучението, проявиха голям интерес към темата и се ангажираха да разпространят получените знания и информация сред фирмите - членовете на БТПП по региони.

Темата „Безопасна и здравословна работа в дигиталната ера“ представи гл.ас. д-р Влайко Воденичаров, дм, Катедра по епидемиология и хигиена, Медицински университет – София. Той запозна участниците с Кампанията на EU-OSHA „Здравословни работни места — Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“, която се провежда от 2023г. до 2025г. Целта е:  повишаване на знанията за безопасното използване на цифровите технологии във всички сектори на икономическия и обществен живот; осведоменост относно цифровизацията и нейните последици за безопасността и здравето при работа; рискове и възможности; улеснения в обмена на информация и добри практики.

Разгледана бе същността на дигитализацията като съвкупност от процеси, при които се използват цифрови технологии за оптимизиране на бизнеса, повишаване на приходите и удовлетвореността на клиентите, както и намаляване на разходите. Представени бяха примери за използване на цифрови технологии.

Лекторът очерта новите предизвикателства, които поставя дигатализацията пред обществото и се спря на психосоциалните рискове, които най-често се свързват с цифровите технологии. Разгледана бе работата в дигитална платформа – възможности, рискове, предизвикателства. Специално внимание бе отделено на: Изкуствения интелект като средство за използване в областта на HR; прилагането на интелигентни цифрови системи; интелигентни лични предпазни средства; нови системи за мониторинг и средства за БЗР.

Д-р Влайко Воденичаров представи и темата: "Мускулно-скелетни смущения - риск и превенция на работното място”. Разгледана бе същността на мускулно-скелетните смущения, представляващи  наранявания и нарушения, които засягат движението на човешкото тяло или мускулно-скелетната система (мускули, сухожилия, връзки, нерви, дискове, кръвоносни съдове и др.). Подчертано бе, че свързаните с труда мускулно-скелетните смущения са причинени в резултат на трудовата дейност и въздействието на непосредствената работна среда. Представени бяха статистически данни от  EU-OSHA за разпространението на мускулно-скелетните смущения, заемащи най-голям дял от професионалните болести в ЕС. Данните показват също значителни разлики между секторите при разпространението на мускулно-скелетни смущения.

Лекторът представи влиянието на различни фактори на работния процес, като причина за развитие на мускулно-скелетните смущения и изложи препоръки за превенция срещу тях.

Обучение на експертите бе проведено и по темите: „Правни проблеми при използването на дистанционна форма на работа» и «Трудово-правни аспекти на осигуряване на безопасни условия на труд при дистанционна форма на работа».

Съпътстваща тема за участниците бе обсъждане на предстоящото внедряване на информационната система за издаване на електронни сертификати за непреференциален произход на стоки.

Проведено бе опреснително обучение за условията и реда за издаване на външнотърговски документи, включващо въпроси, свързани с Правилата за издаване на сертификати за произход на стоки, изискванията на Митническия кодекс и регламентите към него.

Експертите на БТПП в РТПП/К представиха кратка информация за състоянието на икономиката в различните региони на страната, най-честите проблеми за предприемачите при осъществяване на дейността им, предизвикани от войната в Украйна, наложените санкции на Русия, проблемите с транспортирането на суровини и материали, цените на енергоизточниците и др.