Назад

EK прие подробни правила за докладване за преходния етап на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите


Европейската комисия прие правилата, уреждащи прилагането на механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ) по време на неговия преходен етап, който започва на 1 октомври тази година и продължава до края на 2025 г.

В публикувания  Регламент за изпълнение се описват подробно преходните задължения за докладване за вносителите от ЕС на стоки по МКВЕГ, както и преходната методика за изчисляване на съпътстващите емисии, отделени по време на производствения процес на стоките по МКВЕГ.

През преходния етап на МКВЕГ търговците ще трябва да докладват само за емисиите, съпътстващи техния внос, за който се прилага механизмът, без да плащат финансови корекции. Това ще даде достатъчно време на предприятията да се подготвят по предвидим начин, като същевременно ще даде възможност окончателната методика да бъде уточнена до 2026 г.

За да помогне както на вносителите, така и на производителите от трети държави, Комисията публикува и насоки за вносителите от ЕС и инсталациите извън ЕС относно практическото прилагане на новите правила. В същото време понастоящем се разработват специални информационнотехнологични инструменти, които да помогнат на вносителите да извършват и докладват тези изчисления, както и учебни материали, уебинари и ръководства в подкрепа на предприятията, когато започне преходният механизъм. Макар че вносителите ще бъдат приканени да събират данни за четвъртото тримесечие, считано от 1 октомври 2023 г., първият им доклад ще трябва да бъде представен най-късно чак на 31 януари 2024 г.

Преди приемането му от Комисията Регламентът за изпълнение беше предмет на обществена консултация и впоследствие беше одобрен от Комитета за МКВЕГ, съставен от представители на държавите — членки на ЕС. Един от основните стълбове на амбициозната програма на ЕС „Подготвени за цел 55“, МКВЕГ е основополагащият инструмент на ЕС за борба с изместването на въглеродни емисии. Изместване на въглеродни емисии възниква, когато дружества, установени в ЕС, преместват производство с висок въглероден интензитет в чужбина, за да се възползват от по-ниски стандарти, или когато продуктите от ЕС се заменят с внос с по-висок въглероден интензитет, което на свой ред подкопава нашите действия в областта на климата.

За повече информация

Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ)