Назад

ЕК с препоръка за укрепване на инфраструктурата на електроенергийната мрежа


На 24 май излезе препоръка на ЕК относно Националната програма за реформи на България за 2023 г. , която съдържа становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за 2023 г.

През 2023 г. европейският семестър за координация на икономическата политика продължава да се развива в съответствие с прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост.  Изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост продължава да бъде от съществено значение за постигането на  политическите приоритети в рамките на европейския семестър, тъй като плановете обхващат всички или значителна част от съответните специфични за всяка държава препоръки, издадени през последните години. Издадените през 2019 г., 2020 г. и 2022 г. специфични за всяка държава препоръки остават също толкова актуални за плановете за възстановяване и устойчивост.

На 5 май 2023 г. България представи своята Национална програма за реформи за 2023 г. и своята Конвергентната програма за 2023 г. в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1466/97. За да се отчетат взаимовръзките между тях, двете програми бяха бяха оценени заедно. В съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) 2021/241 Националната програма за реформи за 2023 г. отразява и шестмесечното докладване на България относно напредъка, постигнат в изпълнението на нейния План за възстановяване и устойчивост.

Препоръките към България включват предприемане на следните действия през 2023 г. и 2024 г.:

1. Да прекрати действащите мерки за енергийна подкрепа до края на 2023 г., като използва съответните спестявания за намаляване на държавния дефицит. Ако подновеното увеличение на цените на енергията наложи мерки за подпомагане, да гарантира, че те са насочени към защита на уязвимите домакинства и фирми, че са финансово достъпни и че запазват стимулите за икономии на енергия.

Да осигури благоразумна фискална политика, по-специално като ограничи номиналното увеличение на национално финансираните нетни първични разходи през 2024 г. до не повече от 4,6 %. Запазване на национално финансираните публични инвестиции и гарантиране на ефективното усвояване на безвъзмездните средства от RRF и други фондове на ЕС, по-специално за насърчаване на екологичния и цифровия преход.

За периода след 2024 г. да продължи да прилага средносрочна фискална стратегия за постепенна и устойчива консолидация, съчетана с инвестиции и реформи, благоприятстващи постигането на по-висок устойчив растеж, с цел постигане на благоразумна средносрочна фискална позиция.

2. Да осигури ефективна управленска структура и да укрепи административния капацитет, за да даде възможност за бързо и стабилно изпълнение на своя план за възстановяване и устойчивост. Бързо да финализира главата REPowerEU с оглед на бързото започване на нейното изпълнение. Да пристъпи към бързо изпълнение на програмите на политиката на сближаване в тясна взаимодопълняемост и синергия с Плана за възстановяване и устойчивост.

3. Намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и ускоряване на прехода към чиста енергия чрез по-бързо внедряване на възобновяеми енергийни източници, заедно с технологии за съхранение, за да се увеличи гъвкавостта на енергийната система. Укрепване на инфраструктурата на електроенергийната мрежа и подобряване на нейното управление чрез рационализиране на процедурите за свързване и въвеждане на елементи на интелигентни мрежи. Продължаване на усилията за увеличаване на междусистемните връзки със съседните държави. Ускоряване на обновяването на сградите с цел насърчаване на енергийната ефективност и справяне с енергийната бедност. Насърчаване на нови перспективни решения в областта на централното отопление и устойчивия градски транспорт, както и ускоряване на развитието на железопътната инфраструктура. Да увеличи политическите усилия, насочени към осигуряване и придобиване на умения, необходими за екологичния преход.